Sultanlar

Osman Gazi

(1258-1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. İbn Battûta adını Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin menşei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekillerde kayıtlıdır. Osman’ın babası Ertuğrul’a ba...

Devamı 28 OCAK 1299

Orhan Gazi

  Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. 699’da (1299) Nilüfer’le evlendiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Osmanlı rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun (tekvur) kızı Nilüfer’le (Lülüfer, Rumca Luludia/çiçek) evlendirilmiş, Süleym...

Devamı 01 ŞUBAT 1326

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)

İlk şehit padişahımız Hüdavendigar lakaplı I. Murad’ın galip geldiği I. Kosova Savaşı akabinde savaş meydanında gezerken şehit edilişi. Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Murad, kanun ve nizamlara saygılı, teşkilatçı ve komutanlık özelliklerini taşıyan bir hükümdardı. Az ve öz konuşan padişahın, iyiliksever ve merhametli bir kişiliği olduğu için kendisine ...

Devamı 01 ŞUBAT 1362

Sultan Yıldırım Bayezid

      1360 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Babası Murad-ı Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Küçük yaştan itibaren zamanın en mümtaz alimlerinden olan Bursa kadısı Koca Mahmud, kazasker Çandarlı Halil ve Kara­manlı Molla Rüstem’den ilim öğrendi. Babasının seçme komu­tanlarından askerlik eğitimi gördü, orduları sevk ve idare dersle­ri ...

Devamı 01 OCAK 1389

Sultan I. Mehmed Çelebi

Çelebi Sultan Mehmed, kendisinden önceki Osmanlı hükümdarları gibi vatandaşlarını (tebeasini) gözeten, onlar için imkânlar hazırlamaya çalışan bir hükümdardı. Bu bakımdan günün ekonomik, sosyal ve dinî şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlari karşılamak için gayret sarf ediyordu. Bunun içindir ki o, fakir, kimsesiz ve hatta yolcuları doyurmak için imâretle...

Devamı 01 OCAK 1413

Sultan II. Murad

1404 Haziran'ında Amasya'da dünyaya gelen Murad, babası Çelebi Sultan Mehmed (Birinci Mehmed)'in vefatı üzerine daha 17 veya 18 yaşında bir delikanlı iken Osmanlı tahtına geçip idareyi eline almak zorunda kaldı. İleride de temas edilip görüleceği gibi onun yönetimde bulundugu dönem, idarî, mülkî ve hukukî mekanizmanın istikrarlı bir şekilde intizam ve ahenkle yürüyen bi...

Devamı 25 HAZİRAN 1421

Fatih Sultan Mehmed Han

Fartih Sultan Mehmet (II.Mehmet) 27 Receb 835 (30 Mart 1432) tarihinde Edirne’de doğdu. II. Murad’ın dördüncü oğludur. Altı yaşında iken Amasya’ya vali tayin edildiği iddiası şüphelidir; 1443 baharında iki lalası Kassabzâde Mahmud ve Nişancı İbrâhim b. Abdullah Bey ile Edirne’den Manisa’ya vali gönderildiği bilinmektedir. Aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya valisi şehzade Alâeddin Ali Çelebi&...

Devamı 03 ŞUBAT 1451

Sultan II. Bayezid

 II. Bayezid, veya Sofu Bayezid,Divan Edebiyatı'ndaki müstear adı (mahlas): Adni) (d. 3 Aralık 1447 – ö. 26 Mayıs 1512) sekizinci Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in de babasıdır. Tahta geçtiğinde 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan impar...

Devamı 22 MAYIS 1481

Yavuz Sultan Selim

Devir Osmanlı İmparatorluğu’nun tahtında bulunan tarihteki adı Fatih (açan) diye anılan çağ açmış-çağ kapatmış bir Cihan Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın bulunduğu bir dönemde babası şehzade ikinci Beyazid’in yöneticilik ve idarecilik (valilik) yaptığı Amasya’da doğdu. Bazı tarih kaynakları Şehzade Selim’in doğumunu 1467 yılı olarak verse de bilinen tarih olarak 1470 yılını görmekteyiz...

Devamı 26 MAYIS 1512

Kanuni Sultan Süleyman

    I6 Kasım 1494,Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 75. İslamhalifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman,Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman  1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 45 yıl 337 gün boyunca padişahlık yapan ve toplamda 13 sefere çıkan Süleymanın padişahlığ...

Devamı 30 EYLÜL 1520

Sultan II. Selim

    II. Selim Sarı Selim  olarak anılır (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 Aralık 1574, İstanbul), 11. Osmanlı padişahı ve 90.İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Babasından 14.892.000 km2 olarak devraldığı imparatorluk topraklarını, 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır. 15 Aralık 1574 günü vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine gö...

Devamı 24 EYLÜL 1566

Sultan III. Murad Han

III. Murad (1546-1595)   Şehzadeliği III. Murat   II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu Sultan'un asıl adının Raşel olduğu ve Musevilikten Müslümanlığa döndüğü söylenir. Nurbanu Sultan'ın anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememektedir. İyi bir eğitim alan şehzade Arapça ve Farsç...

Devamı 15 ARALIK 1574

Sultan III. Mehmed Han

    Avusturya ve İran cephelerinde başarı kazanmak için çareler araştıran III. Mehmed Han, üzüntüsünden rahatsızlanmıştı. 27 Ekim 1603 tarihini gösteren gün türbelere yaptığı ziyaretlerden sonra, üzüntülü olarak saraya giderken arkasından dervişin birini bağırdığını duydu. Derviş, elli altı gün sonra büyük bir olay olacağını, gafil bulunmaması gerektiğini bildirerek: &ld...

Devamı 16 OCAK 1595

Sultan I.Ahmed Han

  Sultan I. Ahmed Han Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusudur. Sultan III. Mehmed Han’ın oğludur. Babasının Saruhan valiliği sırasında 1590 (h. 998) yılında Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Şehzade Ahmed, henüz beş yaşında iken sıkı bir talim ve terbiyeye tâbi tutuldu. Zamanın ileri gelen âlimlerinden Aydınlı Mustafa Efendi, bu işle vazifelendirildi. Temel ...

Devamı 21 ARALIK 1603

Sultan I. Mustafa Han

  1. Mustafa'nın doğum tarihi ve annesinin adı tam olarak bilin memektedir. Annesinin adı bazı kitaplarda Handan Sultan olarak gösterilse de doğru değildir. İstinsah tarihi Hicri 1297 ( 1878) olan e l yazması b i r silsile mecmuasında 1. Mustafa'nın annesinin ismi "Halime Sultan" olarak geçmektedir. Şehzade Mustafa, annesinin adı kesin olarak bilinmeyen ve kardeşinin yerine tahta geçen ilk padişah olması b...

Devamı 22 KASIM 1617

Sultan II. Osman (Genç) Han

    Sultan I. Ahmed Han'ın en büyük oğlu olup, 3 Kasım 1604 tari­ hinde Mahfiruz Valide Sultan'dan doğdu. Şehzadenin ismi Osman konularak yedi gün yedi gece şenlikler yapılması ferman olundu. Doğum tarihine işaret olmak üzere de, "İde Bari Güzin-i Al-i Os man'' tarih düşülmüştür. Çok iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ...

Devamı 26 ŞUBAT 1618

Sultan IV. Murad Han

  "Dun perver feleka sende mürüvvet yoğimiş Ehl-i imana derununda adavet çoğimiş"   Sultan IV Murad, Osmanlı sultanlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi idi. Sultan 1. Ahmed Han'ın oğlu olup 27 Temmuz 1612'de Mahpeyker Kösem Sultan'dan doğdu.En mümtaz mürebbiyelerin nezaretinde terbiye edildi. Enderun mektebindeki hocalardan hususi dersler aldı. Kösem Sultan, oğlu Murad'ın diğer şehz...

Devamı 10 EYLÜL 1623

Sultan İbrahim Han

İbrahim Han Osmanlı padişahlarının on sekizincisi olup seksen üçüncü İslam halifesidir. Bu isimli tek Osmanlı padişahıdır. Sultan 1. Ahmed Han'ın oğlu olup 5 Kasım 1615 Perşembe günü Mahpeyker (Kösem) Sultan'dan doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Ancak baba­ sının vefatından sonra özellikle ağabeyi IV. Murad Han'ın saltanatı sırasında korkulu bir hayat sürdü. Zira kardeşleri Bayezid, Sü...

Devamı 09 ŞUBAT 1640

Sultan IV. Mehmed Han

Sultan İbrahim'in oğlu olan IV. Mehmed 1/2 Ocak 1642'de Ha­ tice Turhan Sultan'dan İstanbul'da doğdu. Doğumuna çok sevinilip donanma şenlikleri yapıldı. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Şehzadeliğinde, İmam-ı Şami, Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirildi. Ancak babasının bir darbe ile tahttan indirilmesi sonucu yedi yaşında saltanata getirilmesi eğitim...

Devamı 08 AĞUSTOS 1648

Sultan II. Süleyman Han

Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu. II. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır ve tahta geçirileceği zaman buna inanmamış, &ou...

Devamı 08 KASIM 1687

Sultan II. Ahmed Han

  Sığındım tâ ezelden ben Allah’a O’dur zira bâya, yoksula penâh Tevekkül üzre ol, her zaman Ahmed Yardım etsin sana her yerde Allah!   Serasker Mısırlıoğlu, Sakız’ın fethinin müjdesini bizzat vermek için İstanbul’a koştu. Fakat asker düşman ile savaşırken Sakız’ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan II. Ahmed Han, 6 Şubat 1695 ta...

Devamı 22 HAZİRAN 1691

Sultan II. Mustafa Han

Senden irişmezse âmân, olur işler kamu yamân Yâ sâhib-i kevn ü mekân, yessirlenâ hayra’l-umûr Yâ Hâlık-ı berd-i selâm, olsun habîbine selâm Budur hulûs üzre kelâm yessirlenâ hayra’l-umûr İkbâlî âsidir garib, lütfundan etme bî-nasîb Yâ Bakî vü Hayy ü Mucîb, yessirlenâ hayra’l-umûr ...

Devamı 06 ŞUBAT 1695

Sultan III. Ahmed Han

Hayr-endiş ey vücûd-ı kerîm Kimseye etme kendini teslîm Hâcet ashâbına adalet kıl Fukarâ haline riâyet kıl Sana şehzadeler emânetdir Lâyık-ı şân olan siyânetdir Dâima saltanatta var olasın Ferr ü şevketle ber-karâr olasın Eyleye bahtını küşâde Hudâ Hayme-i ömrün ola pâ-ber-câ   Sultan IV. Mehmed Han’ın oğludur. Annesi Rabia Güln&ucir...

Devamı 22 AĞUSTOS 1703

Sultan I. Mahmud Han

SULTAN I.MAHMUD HAN (2 Ağustos 1696 - 13 Aralık 1754), 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş gö...

Devamı 30 EYLÜL 1730

Sultan III. Osman Han

SULTAN III.OSMAN HAN III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud'un (1730-1754) kardeşidir. Annesi bir Sırptır ve asıl adı Mari olan Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört yaşındayd...

Devamı 13 ARALIK 1754

Sultan III. Mustafa Han

SULTAN III.MUSTAFA HAN III. Mustafa (Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Cihangir; 28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774), 26. Osmanlı padişahı ve 105.İslam halifesidir. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Emine Mihr-î-Mâh Sultan'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geçm...

Devamı 30 EKİM 1757

Sultan I. Abdülhamid Han

20 Mart 1725 Salı günü İstanbul’daki Karaağaç yazlık sarayında dünyaya geldi. Babası III. Ahmed Han, annesi Rabia Şermi Kadınefendi idi. Abdülhamid adı verilen şehzâdenin doğumu münase­betiyle diğer hanedan üyeleri gibi özel kutlamalar yapıldı. Şehzade Abdülhamid, Patrona Halil İsyanı neticesinde tahttan feragat etme zorunda bırakılan babası ve diğer kardeşleri ile bir­likte 1 Ekim 1730’da...

Devamı 21 OCAK 1774

Sultan III.Selim Han

III. Selim Han’ın babası III. Mustafa Han annesi ise Mihrişah Sultan’dır. İstanbul’da 24 Aralık 1761 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Doğumu dolayısıyla İstanbul’da yedi gün yedi gece “şehrâyîn” üç gece de deniz donanmasında tertiplenen merasimlerle büyük şenlikler yapıldı. Yine III. Selim’in doğumu sebebiyle devrin meşhur şairleri birçok tarihler düşürdüler. Bu...

Devamı 07 NİSAN 1789

Sultan IV. Mustafa Han

IV. Mustafa Han, Sultan I. Abdülhamid Han‘ın oğludur. 8 Eylül 1779 tarihinde Ayşe Sineperver Vâlide Sultan‘dan doğdu. Doğum merasiminde üç gün top şenliği yapıldı. Şehzâdeliğinde sarayda iyi bir eğitim aldı. Yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. Kardeşi Mahmud ile beraber babasının şehirde yaptığı teftiş gezi­lerine katıldı ve saray dışındaki dünyayı tanımaya çal...

Devamı 29 MAYIS 1807

Sultan II. Mahmud Han

SULTAN II.MAHMUD HAN  (20 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldığı 31 yıllık süreç Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imp...

Devamı 28 TEMMUZ 1808

Sultan Abdülmecid Han

Babası II. Mahmud, annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan’dır. 25 Nisan 1823’te İstanbul’da doğdu. Tahsil ve terbiyesine itina edilerek zamanın icaplarına göre, tıpkı Avrupalı bir prens gibi yetiştirildi. Konuşacak ve okuduğunu anlayacak kadar iyi Fransızca öğrendi. Avrupa neşriyatını yakından takip eder, temas ettiği yabancılarla çeşitli konuları tartışırdı. Batı mûsikisine ve yaşayış tarzına hayrandı. 1 Temmuz 1839...

Devamı 02 TEMMUZ 1839

Sultan Abdülaziz Han

  Sultan Abdülaziz Han 25 Haziran 1861- 30 Mayıs 1876 II. Mahmud’un oğlu ve Abdülmecid’in kardeşi olup annesi Pertevniyal Vâlide Sultan’dır. 7-8 Şubat 1830 gecesi doğdu. Kardeşi Abdülmecid’in saltanatı süresince oldukça serbest bir hayat yaşadı ve itinalı bir eğitim gördü. Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arap dili ve edebiyatı ile şer‘î ilimleri tahsil etti. Neyzen ve bestekâr Y&uc...

Devamı 25 HAZİRAN 1861

Sultan V. Murad Han

    Sultan V. Murad Han, Sultan Abdülmecid Han‘ın oğlu olup, 21 Eylül 1840’ta Şevkefzâ Kadınefendi‘den doğmuştu. Sultan Abdülmecid’in ilk doğan şehzadesi olduğu için dünyaya gelişi ba­basını çok sevindirmiş ve bu münasebetle büyük şenlikler yapılmıştı. Küçük yaşından beri güzel, sevimli, yumuşak huylu, zeki, ha­fızası kuvvetli, açık ...

Devamı 30 MAYIS 1876

Sultan II. Abdülhamid Han

  Sultan II.Abdülhamid Han 31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909 22 Eylül 1842'de -Hicri 1258 yılının Şaban ayının 15'inde- namaz vaktinde duyulan beş pare top atışı, Osmanlı payitahtı İstanbul'un ahalisine Çırağan'daki saray-ı büroayiinda Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) ikinci oğlunun doğduğunu haber verir. Çocuğa Abdülhamid adı verilir -Arapça'da 'Abd el-Ham1d, harfiyen çevirisi, Abd:...

Devamı 31 AĞUSTOS 1876

Sultan V. Mehmed Reşat Han

  (2 Kasım 1844, İstanbul – 3 Temmuz 1918, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat olarak da bilinir. Saltanattan önceki yaşam II. Mahmud'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre üçüncü oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı'...

Devamı 27 MAYIS 1909

Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han

  3 Temmuz 1918- 17 Kasım 1922   Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son Sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra Padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid'in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın küçü...

Devamı 03 TEMMUZ 1918