Önemli Kişiler

Osmanlı Devletinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

1018
1018

Nizâmülmülk

nizamımülk

Nizâmülmülk Nizâmülmülk, 21 Zilkade 408’de (10 Nisan 1018) Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğdu. Sultan Alparslan kendisini vezir tayin ettiğinde Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh tarafından Nizâmülmülk, Kıvâmüddevle ve’d-dîn ve Razî emîri’l-mü’minîn lakapları verilmiş, ayrıca Tâcü’l-hazreteyn, Vezîr-i Kebîr, Hâce-i Büzürg ve Atabekü’l-cüyûş gibi lakaplarla anılmıştır. Babası Ali b. İshak, Gazneliler’in Tûs..Devamı

1030
1030

Sultan Alparslan

Sultan ALPARSŞAN

Sultan Alparslan Sultan Alparslan, Muhammed Sultan ALPARSLAN olarak bilinir. Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini XII ve XIII. yüzyıl tarihçileri 424 (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise 421 (1030) olarak vermektedirler. Ancak Ortaçağ İslâm tarihçilerinin en güveniliri kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını kaydetmekle birlikte, 420 Muharreminde..Devamı

1140
1140

Kaya Alp

Kaya Alp

Kaya Alp Kaya Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey‘in babası Ertuğrul Gazi‘nin atası; Kaya Alpoğlu Gündüz Âlp‘in ise babasıdır.12. ve 13. yüzyıl civarında yaşamıştır. Karamanlı Tevki’i Mehmet Paşa, Şükrullah, ve Âşıkpaşazâde tarafından Türkler’in mitolojik atası Oğuz Han’ın soyundan geldiği doğrulanan Gök Âlp’in torunu olduğu Şükrullah’ın Behcetü’t Tevârîh ile Âşıkpaşazâde’nin..Devamı

1165
1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

gündüzalp

Süleyman Şah(Gündüz Alp) Süleyman Şah(Gündüz Alp), Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir. Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar...Devamı

1165

Muhyiddin İbnü’l-Arabî

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

Muhyiddin İbnü’l-Arabî 17 Ramazan 560 (28 Temmuz 1165) tarihinde Endülüs’ün güneydoğusundaki Tüdmîr (Teodomiro) bölgesinin başşehri olan Mürsiye’de (Murcia) doğdu. 22 Rebîülâhir 638 (10 Kasım 1240) tarihinde Dımaşk’ta Benî Zekî’lerin mâlikânesinde vefat etti.

1175
1175

Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana Hayme Hatun Devlet Ana , geleneğe göre Ertuğrul Gazi’ nin annesi, Osman Gazi’ nin ninesi,(Süleyman Şah) Güdüz Alp’ in ise hanımıdır. Türbesi Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü’ ndedir. Hayme Ana Türbesi Hayme Ana, Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han’ ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen (Yörük)..Devamı

1180
1180

Sadeddin Köpek

Sadeddin Köpek

Sadeddin Köpek Doğum tarihi ve sultanın yanına nasıl geldiği bilinmemektedir. 1238’de sultanın adamları tarafından öldürüldü.

1187
1187

Sungur Tekin Bey

Sungur Tekin Bey

Sungur Tekin Bey Sungur Tekin Bey , Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olup Gündüz Alp‘ın ve Hayme Ana’nın dört oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi‘nin amcasıdır. Gündüz Alp‘ın 1227 yılında Fırat nehrinde boğulmasıyla birlikte kardeşi Gündoğdu Bey ile birlikte yurtları Ahlat’a geri dönmüştür. 1227 yılında Ögeday’ın ordusuna..Devamı

1196
1196

Gündoğdu Bey

gündoğdu bey

Gündoğdu Bey Gündoğdu Bey, Gündüz Alp‘ın oğludur. Ağabeyi Sungur Tekin ve kardeşleri Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey’dir. Süleyman Şah Fırat civarında boğulunca, kardeşi Ertuğrul Gazi ile anlaşmazlık yaşamış, ağabeyi Sungur Tekin başta olmak üzere obanın çoğunluğuyla memleketleri Ahlat’a geri dönmüştür. Gündoğdu Bey’in hayatı hakkında malumatlar yeterli değildir. Bilindiğine göre kardeşi..Devamı

1198
1198

Ertuğrul GAZİ

Ertuğrul GAZİ

Ertuğrul GAZİ Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül1281[Söğüt) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey‘in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri’nde boğulunca, Oğuz Türkleri’nin Kayı boyu’nun başına oğlu Ertuğrul’un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil’in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır...Devamı