Türk Tarihinde önemli kişiler

Zaman Tuneli

M.Ö 501
Tomris Han
Tomris Han

Tomris Han Tomris Han, Bozkırın Kadın Savaşçısı Tarihin unutulmaz kadın liderlerinden biri olan Tomris Han, Massaget kabilesinin kudretli lideridir. Onun cesareti ve liderlik yetenekleri, Asya bozkırlarının derinliklerinden Pers İmparatorluğu'na meydan okuyan bir direnişin sembolü haline gelmiş Türk Hükümdar. M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Tomris Han, Spargapis'in kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası,…
Devamı

570
Dede Korkut
Dede Korkut

Dede Korkut, tam olarak bilinmese de doğum ve ölüm tarihi 570-632 yılları arasında kabul edilir. Dede Korkut, Orta Asya‘da Kopuz, Anadolu’da saz diye tanınan çalgının mucidi olarak bilinen ilk Türk Ozanı’dır. itâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân başlığını taşıyan eserin çeşitli yerlerinde “dede”, giriş bölümünde dört defa “ata” unvanıyla anılan…
Devamı

1008
Kaşgarlı Mahmud
Kaşgarlı Mahmud

Kaşgarlı Mahmud Kaşgarlı Mahmud,Türk dilinin zengin bir geçmişi ve köklü bir kültürü vardır. Bu dili ve kültürü anlamak ve keşfetmek için geçmişimize bakmak önemlidir. Bu noktada, Kaşgarlı Mahmut adını duymuş olabilirsiniz. Kaşgarlı Mahmut, 11. yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk dil bilgini ve yazardır. Türkçenin kökenlerini, çeşitliliğini ve güzelliğini keşfetmek için…
Devamı

1017
Yusuf Has Hacib
Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib Yusuf Has Hacib, Asıl adı Yûsuf’tur. Günümüzde Kırgızistan sınırları içinde yer alan, zamanında Kuz-orda (yazlık) kuzey baş şehri olarak geçen ve bugünkü adı Tokmok olan Balasagun şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. Ancak şairin mesnevîsinde eseri bitirdiğinde 50 yaşını aştığını 60’lı yaşların kendisini çağırmakta olduğunu belirtmesine bakılırsa …
Devamı

10 Nisan 1018
Nizâmülmülk
nizamımülk

Nizâmülmülk Nizâmülmülk, (10 Nisan 1018) Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğdu. Sultan Alparslan kendisini vezir tayin ettiğinde Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh tarafından Nizâmülmülk, Kıvâmüddevle ve’d-dîn ve Razî emîri’l-mü’minîn lakapları verilmiş, ayrıca Tâcü’l-hazreteyn, Vezîr-i Kebîr, Hâce-i Büzürg ve Atabekü’l-cüyûş gibi lakaplarla anılmıştır. Babası Ali b. İshak, Gazneliler’in Tûs âmili ve Nûkān…
Devamı

1093
Ahmed Yesevî
Ahmed Yesevî

Ahmed Yesevî Ahmed Yesevî, 1093, Sayram - 1166, Türkistan (Yesi), kendisi gibi Türk asıllı olan Arslan Baba'nın talebesidir . Mutasavvıf ve şairdir. Türklüğün mayası Ahmed Yesevî’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar da menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlardan sağlam bir neticeye varmak oldukça güç, hatta bazı hususlarda imkânsızdır. Buna rağmen “hikmet”lerinden,…
Devamı

1092
Çaka Bey
Çaka Bey

Çaka Bey Çaka Bey,1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin hemen sonrasında Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smyrna (günümüzde İzmir) merkezli bağımsız bir beylik kuran ve yöneten 11. yüzyıl Selçuklu komutanı ve denizcisidir. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilmektedir. 1071 yılı sonrasında Anadolu'ya yapılan Selçuklu akınlarına katılan ve 1078 civarında Bizans İmparatorluğu'na esir düşen Çaka Bey, İmparator III. Nikiforos'in dikkatini…
Devamı

1140
Kaya Alp
Kaya Alp

Kaya Alp Kaya Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin atası; Kaya Alpoğlu Gündüz Âlp'in ise babasıdır.12. ve 13. yüzyıl civarında yaşamıştır. Karamanlı Tevki'i Mehmet Paşa, Şükrullah, ve Âşıkpaşazâde tarafından Türkler'in mitolojik atası Oğuz Han'ın soyundan geldiği doğrulanan Gök Âlp'in torunu olduğu Şükrullah'ın Behcetü't Tevârîh ile Âşıkpaşazâde'nin…
Devamı

1165
Süleyman Şah(Gündüz Alp)
gündüzalp

Süleyman Şah(Gündüz Alp) Süleyman Şah(Gündüz Alp), Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir. Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar.…
Devamı

1175
Hayme Hatun Devlet Ana
Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana Hayme Hatun Devlet Ana , geleneğe göre Ertuğrul Gazi’ nin annesi, Osman Gazi’ nin ninesi,(Süleyman Şah) Güdüz Alp’ in ise hanımıdır. Türbesi Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü' ndedir. Hayme Ana Türbesi Hayme Ana, Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han' ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen (Yörük)…
Devamı