Önemli Kişiler

Türk tarihinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

10 Nisan 1018

Nizâmülmülk

nizamımülk

Nizâmülmülk Nizâmülmülk, 21 Zilkade 408’de (10 Nisan 1018) Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğdu. Sultan Alparslan kendisini vezir tayin ettiğinde Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh tarafından Nizâmülmülk, Kıvâmüddevle ve’d-dîn ve Razî emîri’l-mü’minîn lakapları verilmiş, ayrıca Tâcü’l-hazreteyn, Vezîr-i Kebîr, Hâce-i Büzürg ve Atabekü’l-cüyûş gibi lakaplarla anılmıştır. Babası Ali b. İshak, Gazneliler’in Tûs..Devamı

1092

Çaka Bey

Çaka Bey

Çaka Bey Çaka Bey,1071’deki Malazgirt Meydan Muharebesi’nin hemen sonrasında Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smyrna (günümüzde İzmir) merkezli bağımsız bir beylik kuran ve yöneten 11. yüzyıl Selçuklu komutanı ve denizcisidir. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilmektedir.

1140

Kaya Alp

Kaya Alp

Kaya Alp Kaya Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey‘in babası Ertuğrul Gazi‘nin atası; Kaya Alpoğlu Gündüz Âlp‘in ise babasıdır.12. ve 13. yüzyıl civarında yaşamıştır. Karamanlı Tevki’i Mehmet Paşa, Şükrullah, ve Âşıkpaşazâde tarafından Türkler’in mitolojik atası Oğuz Han’ın soyundan geldiği doğrulanan Gök Âlp’in torunu olduğu Şükrullah’ın Behcetü’t Tevârîh ile Âşıkpaşazâde’nin..Devamı

1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

gündüzalp

Süleyman Şah(Gündüz Alp) Süleyman Şah(Gündüz Alp), Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir. Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar...Devamı

1175

Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana Hayme Hatun Devlet Ana , geleneğe göre Ertuğrul Gazi’ nin annesi, Osman Gazi’ nin ninesi,(Süleyman Şah) Güdüz Alp’ in ise hanımıdır. Türbesi Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü’ ndedir. Hayme Ana Türbesi Hayme Ana, Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han’ ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen (Yörük)..Devamı

1187

Sungur Tekin Bey

Sungur Tekin Bey

Sungur Tekin Bey Sungur Tekin Bey , Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olup Gündüz Alp‘ın ve Hayme Ana’nın dört oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi‘nin amcasıdır. Gündüz Alp‘ın 1227 yılında Fırat nehrinde boğulmasıyla birlikte kardeşi Gündoğdu Bey ile birlikte yurtları Ahlat’a geri dönmüştür. 1227 yılında Ögeday’ın ordusuna..Devamı

1196

Gündoğdu Bey

gündoğdu bey

Gündoğdu Bey Gündoğdu Bey, Gündüz Alp‘ın oğludur. Ağabeyi Sungur Tekin ve kardeşleri Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey’dir. Süleyman Şah Fırat civarında boğulunca, kardeşi Ertuğrul Gazi ile anlaşmazlık yaşamış, ağabeyi Sungur Tekin başta olmak üzere obanın çoğunluğuyla memleketleri Ahlat’a geri dönmüştür. Gündoğdu Bey’in hayatı hakkında malumatlar yeterli değildir. Bilindiğine göre kardeşi..Devamı

1198

Ertuğrul GAZİ

Ertuğrul GAZİ

Ertuğrul GAZİ Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül1281[Söğüt) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey‘in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri’nde boğulunca, Oğuz Türkleri’nin Kayı boyu’nun başına oğlu Ertuğrul’un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil’in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır...Devamı

1208

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihî kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir’deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitâbeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed devrine ait bir arşiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan..Devamı

1210

Dündar Bey

Dündar Bey

Dündar Bey Dündar Bey, Gündüz Alp’ın oğlu, Ertuğrul Gazi‘nin kardeşi ve Osman Gazi‘nin amcası. Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yönetimde otoritenin tesisi için hanedan üyelerinin birbirlerini katletmesinin başlangıcıdır. Dündar Bey’in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî’de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine..Devamı