Zaman Tuneli

20 Mayıs 1622
Haile-i Osmaniye
Haile-i Osmaniye

Haile-i Osmaniye Haile-i Osmaniye, Haile-i Osmaniye, II. Osman’ın katledildiği olayın da içinde bulunduğu isyandır. Bazı Batılı yazarlar II. Osman’ın Lehistan’ı katedip Baltık’a çıkmak, orada donanma kurmak ve Atlas Okyanusu’na geçip Batı Avrupa’yı çember içine almak gibi muazzam bir planı uygulamayı düşündüğü yolunda bilgiler verirlerse de bunlar doğru olmaktan uzaktır. II.…
Devamı

01 Ocak 1624
Abaza İsyanı
Abaza İsyanı

Abaza İsyanı Abaza İsyanı, Abaza İsyanı, II. Osman’ın katledilmesi sonucu ortaya çıkan olaydır. Âsi Halep Valisi Canbolatoğlu’nun hazinedarı iken onun yenilgiye uğraması sırasında yakalanmış, ancak yeniçeri ağası Halil Ağa’nın aracılığıyla bağışlanmıştı. Halil Ağa kaptan-ı deryâ olunca ona da derya beyliği verdi. Bir süre sonra, önce Maraş, ardından Erzurum beylerbeyi oldu…
Devamı

01 Ocak 1647
Varvar Ali Paşa İsyanı
Varvar Ali Paşa İsyanı

Varvar Ali Paşa İsyanı Varvar Ali Paşa İsyanı, önemli isyanlardandır. Onu tarihte öne çıkaran hadise 1647’de tayin edildiği Sivas beylerbeyiliği esnasında çıkardığı büyük isyandır. Ali Paşa,  (Ekim 1647) İstanbul’dan bayram harçlığı adı altında 30.000 kuruş yollaması emrini alınca şehrin ileri gelenlerini topladı, Sivas eyaletinin senelik mahsulünü ve kendi zamanındaki vâridâtı…
Devamı

01 Ocak 1648
Atmeydanı Vakası
Atmeydanı Vakası

Atmeydanı Vakası Atmeydanı Vakası, veya Atmeydanı Olayı ya da Sultan Ahmed Camii Vak‘ası olarak da bilinir, 1648 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da bulunan Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen bir ayaklanmaydı. Sultan İbrahim, 12 Ağustos 1648'de tahttan indirildi. Birkaç gün sonra öldürüldü. 6 yaşındaki oğlu IV. Mehmet (1648-1687 yılları arasında hüküm sürdü) tahta çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nda…
Devamı

04 Mart 1656
Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)
Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye), Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) önemli isyanlardan biridir. XVII. yüzyılın başlarında yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. XVII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti idarî yönden oldukça karışık bir döneme girmiştir. Bu durum özellikle IV. Murad devrinden sonra daha da artmış, çocuk yaşta tahta geçen Sultan…
Devamı

01 Ocak 1686
II. Tırnova İsyanı
II. Tırnova İsyanı

II. Tırnova İsyanı II. Tırnova İsyanı, II. Tırnova İsyanı 1686’da meydana geldi. Osmanlılar’ın Macaristan’ı ve Erdel’i kaybettiği, Hristiyan müttefik ordusunun Balkanlar’ın içlerine doğru girmeye çalıştığı dönemlerde ortaya çıktı. II. Tırnova İsyanı 1686’da meydana geldi. Osmanlılar’ın Macaristan’ı ve Erdel’i kaybettiği, Hristiyan müttefik ordusunun Balkanlar’ın içlerine doğru girmeye çalıştığı dönemlerde Tırnova’daki Hristiyanların…
Devamı

06 Eylül 1688
Çiprovtsi İsyanı
Çiprovtsi İsyanı

Çiprovtsi İsyanı Çiprovtsi İsyanı, Kuzeybatı Bulgaristan’da Roma Katolik Bulgarlar tarafından organize edilen, aynı zamanda birçok Doğu Ortodoks Hristiyanı da içeren Osmanlı yönetimine karşı bir ayaklanmaydı. 6 Eylül 1688'de Avusturya'nın Belgrad'ı ele geçirmesinden sonra patlak verdi ve isyan faaliyetinin merkezi olan Çiprovtsi'nin Osmanlı kuvvetleri tarafından tamamen tahrip edilmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.  …
Devamı

27 Ekiim 1689
Karpoş İsyanı
Karpoş İsyanı

Karpoş İsyanı Karpoş İsyanı, Osmanlılar’ın Hristiyan müttefik güçlerle yaptığı savaşlar sırasında 1689-1690’da Kumanova ve civarı, Piccolomini ve Valerio Zips kumandasındaki isyandır. Karpoş İsyanı, Osmanlılar’ın Hristiyan müttefik güçlerle yaptığı savaşlar sırasında 1689-1690’da Kumanova ve civarı, Piccolomini ve Valerio Zips kumandasındaki Avusturya birliklerinin işgali ve hıristiyan nüfusun Avusturyalılar tarafından kışkırtılan Voyvoda Karpoş…
Devamı

01 Ocak 1703
Edirne Vakası
Edirne Vakası

Edirne Vakası Edirne Vakası, Bu olayın görünür sebebini, devrin padişahı II. Mustafa üzerinde büyük nüfuzu olan Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin devlet işlerine müdahalesi teşkil eder. Edirne Vakası'nın sebepleri birden çoktur. Viyana bozgunundan sonra Osmanlılar’ın içine düştüğü siyasî, iktisadî ve sosyal bunalımın da tesiriyle meydana gelen bu olayın görünür sebebini, devrin…
Devamı

01 Ekim 1730
Patrona Halil İsyanı
Patrona Halil İsyanı

Patrona Halil İsyanı Patrona Halil İsyanı, Yeniçeri Ocağı’na mensup olan ve bir süre kalyonlarda levent olarak görev yaptığı için “Patrona” lakabıyla anılan Halil’in adıyla tarihe geçen isyandır. Patrona Halil İsyanı, Yeniçeri Ocağı’na mensup olan ve bir süre kalyonlarda levent olarak görev yaptığı için “Patrona” lakabıyla anılan Halil’in adıyla tarihe geçen isyan…
Devamı