Türk Tarihinde önemli kişiler

Zaman Tuneli

1892
Ziya HURŞİT
ZİYA HURŞİT

Ziya HURŞİT Hurşit daha sonra cellata dönerek: “Beni kim asacak”, cellat Ali cevap verdi; “Ben asacağım efendim”, “İpi iyi hazırladın mı, sakın ben asılırken düğüm filan olmasın?”, “Hayır merak etmeyiniz, bir şey olmaz.”, “Teşekkür ederim. Sen işinin ehli bir adama benziyorsun. Öyle kimseleri takdir ederim. İp sağlam değil mi? Kopmaz…
Devamı

07 Kasım 1895
Halil Rıfat Paşa
Halil Rıfat Paşa

Halil Rıfat Paşa Halil Rıfat Paşa, Serez’in Lika köyünde doğdu. Babası Nevrekoplu bölükbaşı İbrâhim Ağa’dır. Üç yaşında iken ailesi Serez’e nakledince ilk tahsilini burada yaptı. 1844’te Serez Tahrirat Kalemi’ne maaşsız olarak girdi. 1851’de Selânik Tahrirat Kalemi’nde, daha sonra Vilâyet Meclisi Kalemi’nde görev yaptı. Bazı valilerin maiyetinde divan kâtipliğiyle Vidin ve…
Devamı

27 Temmuz 1897
Ahmed Cevad Paşa
Ahmed Cevad Paşa

Ahmed Cevad Paşa Ahmed Cevad Paşa, Afyonkarahisarlı Kabaağaçlızâde Miralay Mustafa Âsım Bey’in oğludur. Şam’da doğdu. Henüz on bir yaşında iken babasını ve annesini kaybetti. Rumeli Kazaskeri (daha sonra şeyhülislâm) Âtıfzâde Hüsâmeddin Efendi tarafından himaye edildi. İlk öğrenimini Bursa’da yaptı, askerî idâdîyi bitirdikten sonra Mekteb-i Harbiyye’ye girdi. 1871’de burayı bitirdi ve…
Devamı

15 Ocak 1903
Avlonyalı Ferid Paşa
Avlonyalı Ferid Paşa

Avlonyalı Ferid Paşa Avlonyalı Ferid Paşa, 1851 tarihinde Yanya’da dünyaya geldi. Babası, Mutasarrıf Avlonyalı Mustafa Nuri Paşa adında bir Arnavut beyidir. Aile adı Valora idi. Baba tarafından soyu, kaptan-ı derya Sinan Paşa’ya dayanmaktadır. Anne tarafından da Tepedelenli Ali Paşa soyundandır. Avlonyalı Ferid Paşa Yanya'da sibyan mektebi ve rüştiyeyi bitirdikten sonra…
Devamı

14 Şubat 1909
Hüseyin Hilmi Paşa
Hüseyin Hilmi Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa Hüseyin Hilmi Paşa, Midilli adasının Sarlıca köyünde doğdu. Babası tüccardan Kütahyalızâde Mustafa Efendi’dir. Midilli’nin Ulucami Medresesi’nde okudu. Bu arada rüşdiyeden de mezun oldu. Özel hocalardan Fransızca ve fıkıh dersleri aldı. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilâyeti Adliye Encümeni’nde imtihana girerek birinci sınıf dava vekilliği diplomasını kazandı. Hüseyin Hilmi Paşa…
Devamı

13 Nisan 1909
Ahmed Tevfik Paşa
Ahmed Tevfik Paşa

Ahmed Tevfik Paşa Ahmed Tevfik Paşa, Üsküdar’da doğdu; Kırım hanzâdelerine mensup soylu ve zengin bir ailedendir. İlk tahsilinden sonra askerî okula devam etti. Süvari mülâzımı iken askerlik mesleğinden ayrılarak Bâbıâli Tercüme Odası’na girdi. Liyakat, sebat ve çalışkanlığı sayesinde kısa zamanda yükseldi. 1872’den Hariciye Nezâreti’ne getirildiği 1895’e kadar Roma, Viyana, Berlin,…
Devamı

12 Ocak 1910
İbrahim Hakkı Paşa
İbrahim Hakkı Paşa

İbrahim Hakkı Paşa İbrahim Hakkı Paşa, 18 Nisan 1863’te İstanbul’da doğdu. Babası şehremaneti meclis reisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendi’dir. Beşiktaş Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiyye’nin idâdî ve yüksek sınıflarında eğitimini tamamlayarak mezun oldu (1882). Maaşsız stajyer memur olarak Hariciye Nezâreti Tahrîrat Kalemi’nde göreve başladı ve stajını tamamlamasının ardından Mâbeyn-i Hümâyun mütercimliğine…
Devamı

22 Temmuz 1912
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
Gazi Ahmed Muhtar Paşa

Gazi Ahmed Muhtar Paşa Gazi Ahmed Muhtar Paşa, 1 Kasım 1839’da Bursa’da doğdu. Babası Katırcıoğlu ailesinden Hacı Halil Ağa’dır. 1856 yılında Bursa Askerî İdâdîsi’ni, 1860’ta Harbiye Mektebi’ni birincilikle bitirerek teğmen oldu, bir yıl sonra da kurmay yüzbaşılığa yükseldi. İlk kıta hizmetine, Hersek ve Karadağ’daki isyanı bastırmakla görevli Serdârıekrem Ömer Lutfi…
Devamı

23 Ocak 1913
Mahmud Şevket Paşa
Mahmud Şevket Paşa

Mahmud Şevket Paşa Mahmud Şevket Paşa, Bağdat’ta doğup büyüdü, bundan ötürü Arap lakabıyla da anılır. Abdülmecid devri mutasarrıflarından Çeçen asıllı Kethüdâzâde Süleyman Bey’in oğludur. Köklü bir Türk ailesinden gelen annesinin soyu IV. Murad dönemine kadar uzanır. Bağdat’taki rüşdiyede bir yıl okuduktan sonra askerî okula devam etmek üzere İstanbul’a geldi. Mahmud…
Devamı

12 Haziran 1913
Said Halim Paşa
Said Halim Paşa

Said Halim Paşa Said Halim Paşa, Kahire’de dünyaya geldi (19 Şubat 1864). Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olup babası Şûrâ-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhalim Paşa’dır. Ailesiyle birlikte 1870’te İstanbul’a yerleşti. İlköğrenimini özel hocalardan yaptı. Said Halim Paşa küçük yaşta Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Üniversite tahsilini İsviçre’de…
Devamı