Türk Tarihinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

04 Şubat 1917

Talat Paşa

Talat Paşa

Talat Paşa Talat Paşa, 1 Eylül 1874 tarihinde Edirne’de doğdu. Babası Kırcaali’ye bağlı Çepleci köyünden Kadı Ahmed Vâsıf Efendi, annesi Hürmüz Hanım’dır. İlk eğitimini Vize’de aldıktan sonra Edirne Askerî Rüşdiyesi’ni bitirdi. Babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini sağlamak için Edirne Posta ve Telgraf İdaresi’ne mülâzemetle girdi ve 1891’de telgraf deposu mukayyidi..Devamı

14 Ekim 1918

Ahmed İzzet Paşa

Ahmed İzzet Paşa

Ahmed İzzet Paşa Ahmed İzzet Paşa, Manastır’a bağlı Görice sancağının Naslic kasabasında doğdu. Babası, Arnavutluk’un tanınmış ailelerinden birine mensup olan Naslic âyanı Timur Bey’in oğlu eski mutasarrıflardan Haydar Bey’dir. Ahmed İzzet Kuleli Askerî Lisesi’ni (1881), Harp Okulu’nu (1884) ve Erkân-ı Harbiyye’yi (1887) bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Ahmed..Devamı

15 Mayıs 1919

Süleyman Fethi Bey

Süleyman Fethi Bey

Süleyman Fethi Bey Süleyman Fethi Bey, 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in Yunan ordusunca işgalinin başlamasıyla, Hasan Tahsin’in “ilk kurşun”unun sertleştirdiği bir ortamda, Sarıkışla’da esir alınan Osmanlı askerleri arasında yer almış, Kordon’da ahalinin (özellikle Rum ahalinin) içinde Yunanların tüm zorlamalarına rağmen “Zito Venizelos” diye bağırmayı reddetmesi üzerine 22 süngü darbesi ile öldürülmüş..Devamı

04 Ekim 1919

Ali Rıza Paşa

Ali Rıza Paşa

Ali Rıza Paşa Ali Rıza Paşa, İstanbul’da doğdu. Nizâmiye’den emekli jandarma binbaşısı Tâhir Efendi’nin oğludur. İlk tahsilinden sonra askerî idâdîye ve Harbiye’ye girdi. Kurmay sınıflarını da tamamladıktan sonra 1886’da sınıfının birincisi olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harbiye’yi bitirdi ve mektepte hoca olarak kaldı. Bir yıl sonra bilgisini arttırmak üzere Almanya’ya gönderildi. Bu..Devamı

02 Mart 1920

Salih Hulusi Paşa

Salih Hulusi Paşa

Salih Hulusi Paşa Salih Hulusi Paşa, İstanbul’da doğdu. İstanbul liman başkanı Dilâver Paşa’nın oğludur. Kuleli İdâdîsi’ni, Harbiye Mektebi’ni ve Harp Akademisi’ni bitirerek (1888) kurmay yüzbaşı oldu. Askerî eğitimini tamamlamak üzere Almanya’ya gönderildi (1891). Döndükten sonra (1894) Harp Akademisi’ne öğretmen olarak tayin edildi. 1897 Osmanlı-Yunan harbine katıldı. Salih Hulusi Paşa, Müşir..Devamı

05 Nisan 1920

Damat Ferid Paşa

Damat Ferid Paşa

Damat Ferid Paşa Damat Ferid Paşa İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Ferid olup babası devlet şûrası üyelerinden Seyyid Hasan İzzet Efendi’dir. Ailesinin aslen Karadağ’ın Poşasi köyünden olduğu söylenir. Hariciye dairesinde memuriyete başlayan Mehmed Ferid Paris, Berlin, Petersburg ve Londra sefâretlerinde ikinci kâtip olarak çalıştı. II. Abdülhamid’in dul kız kardeşi Mediha..

8 Ağustos 1964

Yüzbaşı Cengiz Topel

Yüzbaşı Cengiz Topel

Yüzbaşı Cengiz Topel Yüzbaşı Cengiz Topel, 1934 yılında İzmit’te dünyaya geldi ve dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğuydu. İlkokula Bandırma’da başladıktan sonra babasının tayini sebebiyle Gönen’e taşındı. 1943 yılında babasını kaybettikten sonra ailesi İstanbul’a yerleşti. Topel, ilköğrenimini Kadıköy İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaöğrenimine Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu’nda devam etti. Haydarpaşa Lisesi’nde lise..Devamı