Türk Tarihinde önemli kişiler

Zaman Tuneli

04 Aralık 1878
Tunuslu Hayreddin Paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa

Tunuslu Hayreddin Paşa Tunuslu Hayreddin Paşa, Hayatının ilk yıllarına ait bilgiler yetersizdir. Kafkasya’da bir Rus taarruzu esnasında ailesini kaybettiği, küçük yaşta köle olarak İstanbul’a getirildiği, Nakîbüleşraf ve Anadolu Kazaskeri Kıbrıslı Tahsin Bey tarafından satın alındığı bilinmektedir. Tahsin Bey’in Kanlıca’daki yalısında yetişti. 1830’da Tunus Valisi Ahmed Paşa’nın bir adamı tarafından Tunus’a…
Devamı

29 Temmuz 1879
Arifi Ahmed Paşa
Arifi Ahmed Paşa

Arifi Ahmed Paşa Arifi Ahmed Paşa, Eski Hariciye Nâzırı ve Meclis-i Vâlâ Reisi Mehmed Şekib Paşa’nın oğludur. İstanbul’da doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca, coğrafya, tarih, ekonomi-politik, devletler hukuku ve jeoloji dersleri aldı. Arifi Ahmed Paşa 1845’te Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’nde memuriyete başladı. Arifi Ahmed Paşa 1845’te Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’nde memuriyete…
Devamı

18 Ekim 1879
Mehmed Said Paşa
Mehmed Said Paşa

Mehmed Said Paşa Mehmed Said Paşa , Erzurum’da doğdu. Ankaralı Seb‘azâde ailesine mensuptur. Asıl adı Mehmed Said olup diğer Said Paşa ile karıştırılmaması için boyunun kısalığından dolayı “Küçük” lakabıyla bilinir. Babası ulemâdan Hasan Efendi’nin oğlu Ali Nâmık Bey’dir. İlk öğrenimini Erzurum’da yaptı ve buradaki İbrâhim Paşa Camii Medresesi’ne devam etti.…
Devamı

09 haziran 1880
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Hakkı Paşa'nın oğludur. 1832 yılında Antep'te dünyaya gelmiştir. Temel eğitiminden sonra, İslami ilimleri, edebiyatı, Arapça ve Farsçayı memleketinde öğrenmiş, İstanbul’a geldikten sonra Fransızca ve İngilizce ve çağdaş bilimleri tahsil etmiştir. Cenanizade Mehmed Kadri Paşa Memuriyete Antep kazası nüfus mukayyıtlığı…
Devamı

1882
Halil Kut Paşa
Halil KUT

Halil Kut Paşa Halil Kut Paşa, Mirliva (Tuğgeneral), Komutan, Milli Kahraman, Kut'ül Ammare Kahramanı (D. 1882, İstanbul – Ö. 20 Ağustos 1957, İstanbul). Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcasıdır. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kütülammare Zaferi nedeniyle "Kut" soyadı verildi. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal…
Devamı

1882
Selahattin Adil Paşa
Selahattin Adil Paşa

Selahattin Adil Paşa Selahattin Adil Paşa, 18 Mart 1915 günü düşmanlara denizi mezar eden, Çanakkale geçilmez diyen kahramanın adıdır… 1882’de İstanbul’da doğan Selahaddin Adil, amiral Adil Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Muzaffer, babası gibi bahriyeye intisap etmiş, fakat kendisi topçu subayı olarak kara ordusuna katılmıştır. İstanbul Harp Akademisi’nde tahsil gördükten sonra…
Devamı

02 Mayıs 1882
Abdurrahman Nureddin Paşa
Abdurrahman Nureddin Paşa

Abdurrahman Nureddin Paşa Abdurrahman Nureddin Paşa, 28 Mart 1836’da dünyaya geldi. Ailesi, köken olarak Germiyanoğlullarını kuran Germiyanoğulları ailesine mensuptu. Babası Vezir Hacı Ali Paşa idi. Hacı Ali Paşa, oğlunun iyi bir eğitim almasını sağlamış; daha sonra da idari işlerin inceliklerini öğretmiş, Kastamonu’ya vali olarak atanmış ve orada hayatını kaybetmiştir. Abdurrahman…
Devamı

23 Temmuz 1882
Kâzım Karabekir Paşa
Kâzım Karabekir Paşa

Kâzım Karabekir Paşa Kâzım Karabekir Paşa, İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi Havva Hanım’dır. Türkmenler’in Avşar koluna mensup olan ailesi Karaman’ın Kasaba köyünden olup (bugün Kâzımkarabekir ilçesi) Karabekiroğulları diye bilinir. İstanbul’da başladığı ilk öğrenimini jandarma subayı olan babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Van, Harput ve Mekke’de…
Devamı

01 Aralık 1882
Ahmed Vefik Paşa
Ahmed Vefik Paşa

Ahmed Vefik Paşa Ahmed Vefik Paşa, Büyük babası ve babası tarafı ile devlete tercümanlar vermiş münevver bir aileden gelen Ahmed Vefik, bütün tahsil yıllarını ve ilk memuriyet hayatını içine alan II. Mahmud devrinde İstanbul’da doğdu. Doğum yılı için 1823’ten  başlayıp 1813’e kadar çıkan farklı tarihler verilmektedir. Bunlardan, torununun bildirdiği 3…
Devamı

25 Eylül 1885
Kıbrıslı Kâmil Paşa
Kıbrıslı Kâmil Paşa

Kıbrıslı Kâmil Paşa Kıbrıslı Kâmil Paşa, Kıbrıs’ın Lefkoşe kasabasında doğdu. Ailesi Anamur’dan göç etmiş olup babası topçu yüzbaşısı Sâlih Ağa’dır. Mehmed Kâmil ilk eğitimini Kıbrıs’ta gördü; yabancı dillere olan merakı ve yeteneği dolayısıyla Arapça, Farsça, Fransızca ve Rumca’yı öğrendi. 1845’te Mısır’a giderek Elsine Mektebi’ne girdi. Bu okul daha sonra Mekteb-i…
Devamı