Önemli Kişiler

Onemli Kisiler

1250
1250

Gündüz Bey

Gündüz Bey

Gündüz Bey Gündüz Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin ağabeyidir. Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd’un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osman, ile Neşrî’nin Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserlerine göre Ertuğrul’un oğlu olup, Ay-Doğduadında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i..Devamı

1260
1260

Malhun Hatun

mal hatun

Malhun Hatun Osman Gazi’nin Eşi…

1283
1283

Abdullah Mihal Gazi Köse Mihal

Köse Mihal

Abdullah Mihal Gazi Köse Mihal Bizans Soylusu Müslüman olmuş Osmanlı akıncı beyi ailelerinden biri olan Mihaloğulları’nın atası, Osman Bey’in silâh arkadaşlarından biri….

1283

Nilüfer Hatun

Nilüfer hatun

Nilüfer Hatun Bursa civarındaki Yarhisar tekfurunun kızı,Orhan Gazi’nin Eşi ve Sultan I.Murad Han’ın Annesi

1305
1305

Hacı İlbey

Hacı İlbey

Hacı İlbey Hacı İlbey, Karesioğulları’nın nüfuzlu emîrlerinden ve Dursun Bey’in veziri iken (Neşrî, I, 165) Orhan Gazi zamanında bu beyliğin kısmen Osmanlı topraklarına katılması sırasında Osmanlı hizmetine girdi.Hacı İlbey, efsanevî kimliğiyle Osmanlı tarih geleneğinde Rumeli’yi fetheden Osmanlı uç beyleri arasında önemli bir yere sahip olmuştur.

1316
1316

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa Orhan Gazi oğlu Rumeli Fatihi Şehzade …

1339
1339

Hacı Paşa

Hacı Paşa

Hacı Paşa Esas adı Celâleddin Hızır olup 740’tan (1339) sonra doğduğu tahmin edilmektedir. II. Murad’ın tahta çıkışından (824/1421) sonra yazmaya başlayıp ona ithaf ettikten sonra çok sevdiği ilim beldesi Birgi’ye geri döndüğü anlaşılan Hacı Paşa kısa bir müddet sonra burada vefat etmiştir.

1345
1345

Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin 3 Ramazan 745’te (8 Ocak 1345) doğdu; asıl adı Ahmed olup dönemin Kayseri kadısı Şemseddin Muhammed’in oğludur. 1398’de Karayülük, Sivas surlarının önünde onun başını kestirerek hayatına son verdi.

1350
1350

Karamanî Mehmed Paşa

Karamanî Mehmed Paşa

Karamanî Mehmed Paşa Konya’da doğdu.Babası Ârif Çelebi’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî soyundan olduğu ve Konya Mevlânâ Dergâhı postnişini iken 824’te (1421) vefat ettiği belirtilir.

1380
1380

İshak Bey

İshak Bey

İshak Bey Hıristiyan bir aileye mensup olup Bosnalı aristokrat ailelerden Kosac ve Pavlovicler’le akrabalığından söz edilir. Varna Savaşı’ndan önce 848 (1444) yılı içinde vefat ettiği açık olarak kayıtlıdır.