İlarslan

İlarslan İlarslan (tam adı: Tac-i Dünya ve Din Ebu-l Feth İlarslan) (ö. 7 Mart 1172, Gürgenç), 22 Ağustos 1156 ile 7 Mart 1172 tarihleri arasında Harezmşahlar devletinin hükümdarlığını yapmıştır. Babası Atsız sultan iken 1152’de oğlu İlarslan’ı Seyhun nehri ağzında önemli stratejik rolü olan Cend valisi olarak atamıştı. 1156’da Atsız ölünce İlarslan Harezmşah tahtına geçti. Harezmşahlar devleti babasının ve İlarslan’ın…

Atsız b. Muhammed

Atsız b. Muhammed Atsız b. Muhammed, Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer’in Hârizm valisi Kutbüddin Muhammed’in oğlu ve Melikşah’ın ibrikçibaşısı Anuş Tegin’in torunudur. 490 yılı Receb ayında (Haziran-Temmuz 1097) doğdu. Veliahtlığı sırasında babasına yardımcı olur, onun tâzimlerini arzetmek üzere iki yılda bir Merv’e, Sultan Sencer’in katına giderdi. Hatta İbnü’l-Esîr’in verdiği bilgiye göre Atsız, Türkmenler’le meskûn Mangışlak’ı veliaht…

Cuci Han

Cuci Han Cuci Han 1169 yılında doğdu. Babasının Merkit yağmasından dönüşü esnasında dünyaya geldiğinden kendisine “yoldan gelen” anlamında Cuci adı verildi. Cengiz Han’ın Çin’in kuzeyindeki bozkır kavimlerini bir idare altında birleştirmesi sırasında 1218 yılında babası tarafından Kırgızlar üzerine gönderildi. Cuci buradaki halkı itaat altına aldıktan sonra ertesi yıl babasının maiyetinde diğer kardeşleriyle birlikte Hârizmşahlar üzerine…

Kutbüddin Muhammed

Kutbüddin Muhammed Kutbüddin Muhammed, Sultan Melikşah’ın sarayına intisap ettikten sonra kısa sürede önemli mevkilere getirilen ve taştdârlığa kadar yükselen Yemînüddin Anuş Tegin’in oğludur. Anuş Tegin’in Türkler’in hangi boyuna mensup olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genellikle kabul edilen görüşe göre Çiğil, Yağma, Karluk, Halaç Türkleri veya Oğuzlar’ın Beydili boyuna mensuptur. Bilge Beg adlı Selçuklu kumandanı…

Anuş Tekin

Anuş Tekin Anuş Tekin (Tegin), (? – 1096/97), Selçuklu Türkmen devlet adamı, Harezm valisi ve hükümdarıdır. Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak kendi eserlerine göre bilindiği kadarıyla 13. yüzyıl yazarlarından Reşidüddin‘ in Câmi’ut-Tevârîh adlı eserinde Nuştekin Gurca adıyla bahsettiği Anuş Tekin’i ve Harezmşahlıları Oğuzların Beğdili boyuna mensup olduğunu belirtmiştir. Selçuklu idarecilerinden Bilge Tekin tarafından Garcistanlı birisinden köle…

Altınorda Devleti

Orda Moğolca “çadır, otağ” mânasına gelmektedir. Devletin kurucusu Batu Han’ın ak otağının üst kısmının altın yaldızlı olması sebebiyle bu devlete Altın Orda veya Ak Orda denmiştir. Çağatay Han ve Ögedey Kağan’ın 1241 yılında birbiri ardınca ölmeleri üzerine Cengiz’in torunları arasında en yaşlı ve itibarlı kişi durumuna geçen Batu Han, daha rahat hareket etme imkânına sahip oldu.…

İlek Han

İlek Han İlek Han (Hazarca–Macarca elek < Türk dilleri älik/ilik/ilig, “prens, hükümdar, kral”) Hun İmparatorluğu‘nda Attila‘nın en büyük oğlu ve ardılı. Hükümdarlığı 453 yılından 454 yılına kadar 2 yıl sürmüştür. Nedao Muharebesinde öldürülmüştür. Yerine Dengizik geçmiştir. Kaynak: Wikipedi

Bleda Han

Bleda Han Bleda Han (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır. Bleda, Hun Kurultayında tüm Hun boylarınca Kağan veya Han olarak seçilip kabul görmüştür. Ancak yönetimi boyunca küçük kardeşi Atilla devlet yönetiminde söz sahibiydi ve gücü elinde tutmaktaydı. Bir kaynağa göre Bleda küçük kardeşi Attila ile sürtüşme yaşamaya başladı ve 445 yılında Attila tarafından öldürüldü.…

Rua Han

Rua Han Rua Han (Ρουας), Rona (Ρουας) ya da Ruga (Ρούγας), Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı. Bledave Attila’nın amcasıdır. 425 yılından 434’teki ölümüne kadar kardeşi Oktar’la birlikte Hun İmparatorluğu’nu yönetmiştir. 430 yılında Oktar’ın bir Cermen kavmiyle olan savaş esnasında hayatını kaybetmesi sonucu tahtın tek hakimi olmuştur. 452 yılına ait Chronica Gallica’da Rua’nın 434 yılındaki ölümünden sonra tahtı Bleda’nın aldığı yazıyordu.…