Türkistan ve Uygur hanları adıyla bilinen bu hânedanın mensupları kara han, kara hakan, arslan kara hakan, buğra karahakan gibi unvanlarında “yükseklik ve yücelik” anlamına gelen kara kelimesini kullandıkları için kurmuş oldukları devlete de ilk defa Rus şarkiyatçısı Vasilij Vasilevic Grigorev 1874’te yazdığı bir makalede Karahanlılar adını vermiş, hânedan daha sonra bu adla tanınmıştır. Karahanlılar İslâm tarihi kaynaklarında Hakāniyye (Hâkanlılar)

Karahanlı Devleti Hakanları

Zaman Tuneli

840
Bilge Kül Kadır Han
Bilge Kül Kadır Han

Bilge Kül Kadır Han Bilge Kül Kadir Han, Karahanlı Devleti'nin kurucusudur. 840’ta Ötüken’deki Uygur Devleti’nin yıkılmasının ardından Uygur hükümdar ailesinden başbuğların idaresinde bulunan Yağmalar Kâşgar’a gelmiş ve bazı yerleri Karluklar’dan alarak bölgeye hâkim olmuşlar, daha sonra hâkimiyet sahalarını genişletip Çû ve İli vadilerini de ele geçirmişlerdir. Çû vadisindeki Balasagun ilk…
Devamı

893
Kadır Han Oğulçak
Kadır Han Oğulçak

Kadır Han Oğulçak Kadır Han Oğulçak, Karahanlı Devleti'nin ikinci hükümdarıdır. Sâmânîler’den İsmâil b. Ahmed, Muharrem 280’de (Mart-Nisan 893) Doğu Karahanlılar’ın merkezi Talas’ı zaptedince buradaki Türk emîr ve dihkanlarının çoğu müslüman oldu. Kadır Han Oğulçak bu gelişmeler üzerine başşehri Kâşgar’a nakletti. Daha sonra Sâmânîler arasındaki iç çatışmalardan faydalanarak Sâmânî topraklarına saldıran…
Devamı

924
Satuk Buğra Han
Satuk Buğra Han

Satuk Buğra Han Satuk Buğra Han, Karahanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarıdır. Sâmânîler arasındaki iç çatışmalardan faydalanarak Sâmânî topraklarına saldıran Oğulçak kendisine sığınan bir Sâmânî şehzadesini kabul etti. Bu müslüman şehzadeyle ve Nîşâburlu Ebü’l-Hasan Muhammed b. Süfyân el-Kelemâtî (Sem‘ânî, X, 458-459) gibi âlim ve sûfîlerle karşılaşan Oğulçak’ın yeğeni Karahakan Satuk b. Bezîr…
Devamı

955
Şemsüd-devle Musa Baytaş Musa Han
Şemsüd-devle Musa Baytaş Musa Han

Şemsüd-devle Musa Baytaş Musa Han Satuk Buğra Han’ın İslâmiyet’i kabulünün ardından Sâmânî-Karahanlı mücadelesi yerini dostluk ve iş birliğine bıraktı. 344’te (955) vefat eden Satuk Buğra Han Kâşgar yakınlarındaki Artuç’ta defnedildi. Onun ölümünden beş yıl sonra yerine oğlu Mûsâ Baytaş Han geçti. Kaynak: İslâm Ansiklopedisi

958
Baytaş Süleyman Arslan Han
Baytaş Süleyman Arslan Han

Baytaş Süleyman Arslan Han Şemsüd-devle Mûsâ Baytaş’ın ardından da kardeşi Baytaş Süleyman Arslan Han, Karahanlı Devleti'nin başına geçti. Baytaş Süleyman Arslan Han, Doğu Karahanlı Hükümdarı Arslan Han’ı mağlûp ederek hânedanın bu koluna son verdi. Kaynak: İslâm Ansiklopedisi

1024
Yûsuf Kadır Han
Yûsuf Kadır Han

Yûsuf Kadır Han Mansûr 415’te (1024) dervişliği tercih edip tahtından feragat edince yerine Yûsuf Kadır Han geçti. Daha önce Hoten hâkimi olan Yûsuf Kadır Han’ın bir süre Buhara’yı, Arslan İlig Mansûr b. Ali adına da Semerkant’ı idare ettiği anlaşılmaktadır. Kardeşleri, Ali Tegin ile Ahmed Yûsuf Kadır Han’a karşı mücadeleye giriştiler.…
Devamı

970
Ebü’l-Hasan Ali Arslan Han
Ebü’l-Hasan Ali Arslan Han

Ebü’l-Hasan Ali Arslan Han Baytaş Süleyman’ın yerine geçen oğlu  Ebü’l-Hasan Ali Arslan Han, Sâmânîler’in Horasan valisi Ebû Ali es-Simcûrî ile Ceyhun nehri sınır olmak üzere Sâmânî topraklarını paylaştı; böylece Horasan Simcûrîler’in, Mâverâünnehir de kardeşi Hârun Buğra Han’ın (Kılıç Buğra Han Hasan) hâkimiyetine girdi. İslâmiyet’in yayılması için büyük gayret gösteren Ebü’l-Hasan…
Devamı

998
I. Togan Han Ahmed
I. Togan Han Ahmed

I. Togan Han Ahmed Ebü’l-Hasan Ali Arslan Han’ın ölümü üzerine (388/998) oğlu Ebû Nasr Ahmed büyük kağan sıfatıyla tahta geçti. Karahanlılar bu tarihten itibaren Ali ve Hasan (Hârun Buğra Han) kolu olmak üzere iki kol halinde varlıklarını sürdürdüler. Arslan Han Ebü’l-Hasan Ali’nin Togan Han Ebû Nasr Ahmed, İlig Han Nasr,…
Devamı

1015
Arslan İlig Han Mansûr Talas
Arslan İlig Han Mansûr Talas

Arslan İlig Han Mansûr Talas Ağabeyi Togan Han Ahmed’in hastalığından faydalanıp kendini büyük kağan ilân eden Arslan İlig Han Mansûr Talas, Şâş, Fergana, Özkent, Hucend, Üsrûşene ve Buhara’yı hâkimiyeti altına aldı. Diğer kardeşi Muhammed de onun hâkimiyetini tanıdı. Bunun üzerine Togan Han Ahmed, Hoten hâkimi Yûsuf Kadır Han ve Ali…
Devamı