Orda Moğolca “çadır, otağ” mânasına gelmektedir. Devletin kurucusu Batu Han’ın ak otağının üst kısmının altın yaldızlı olması sebebiyle bu devlete Altın Orda veya Ak Orda denmiştir.

Çağatay Han ve Ögedey Kağan’ın 1241 yılında birbiri ardınca ölmeleri üzerine Cengiz’in torunları arasında en yaşlı ve itibarlı kişi durumuna geçen Batu Han, daha rahat hareket etme imkânına sahip oldu. Böylece İrtiş boyundan Aral gölünün kuzeyindeki yerler de dahil olmak üzere Kama, İdil havzası, Özü boyu ve Turla bölgesine kadar uzanan geniş bir sahada, merkezi Saray şehri olan Altın Orda Devleti kuruldu.

Altınorda Devleti Hakanları

Zaman Tuneli

1223
Cuci Han
Cuci Han

Cuci Han Cuci Han, Cuci Han 1169 yılında doğdu. Babasının Merkit yağmasından dönüşü esnasında dünyaya geldiğinden kendisine “yoldan gelen” anlamında Cuci adı verildi. Cuci Han 1169 yılında doğdu. Babasının Merkit yağmasından dönüşü esnasında dünyaya geldiğinden kendisine “yoldan gelen” anlamında Cuci adı verildi. Cengiz Han’ın Çin’in kuzeyindeki bozkır kavimlerini bir idare…
Devamı

1237
Batu Han
Batu Han

Batu Han Batu Han, Batu Han, Cengiz Han’ın torunu ve Cuci’nin oğludur. Batu Han, Cengiz Han’ın torunu ve Cuci’nin oğludur. Annesi, Cuci ulusunun ünlü kabilelerinden biri olan Kongiradlar’dan Elçi Noyan’ın kızı Erkin Kuçin (Ögey Kuçin) Hatun’dur. XIII. yüzyılın başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Eski Türk geleneklerine göre ülke topraklarından bazı parçalar…
Devamı

1256
Sertak Han
Sertak Han

Sertak Han Sertak Han, Sertak Han ya da Sartak Han; 1255-1256 yılında kısa süre hüküm sürmüş Altınorda Devleti hanıdır. Sertak Han ya da Sartak Han; 1255-1256 yılında kısa süre hüküm sürmüş Altınorda Devleti hanıdır. Batu Han’ın en büyük oğludur. Kaynaklarda kendisinden ilk olarak, 1246 yılında Çerginiv knezi Mikhail’in Saray (Rusya) şehrinde Batu…
Devamı

1257
Berke Han
Berke Han

Berke Han Berke Han Berke Han, Cengiz Han’ın torunu, Cuci Han’ın oğlu, Batu Han’ın kardeşi, Sertak ile Ulakçı hanların da halefidir. Kaynaklarda adı Berke, Berkâ ve Berkây, bazan da Berke Oğul şeklinde geçer. Gençliği hakkında çok az bilgi vardır. 1246 ve 1251 yıllarında amcası Ögedey’in oğlu Güyük ile öbür amcası…
Devamı

1266
Mengü Timur Han
Timur Mengü Han

Mengü Timur Han Mengü Timur Han, Mengü Timur Han, Batu Han’ın torunu, Togan’ın oğludur; Berke Han’ın vâris bırakmadan ölmesi üzerine Altın Orda tahtına geçti (1266). Memlük kaynakları, Berke Han’ın ölümü ve Mengü Timur’un (Müngge / Mönge-Timur) tahta çıktığına dair haberler Mısır’a ulaşınca Sultan I. Baybars’ın hem tâziye hem tahta cülûsu…
Devamı