Aramanız sonucu 44 sonuç bulduk.

Mimar Sinan

Mimar Sinan Mimar Sinan, Osmanlı mimarisini farklı bir kavrayışla ele alarak dünya mimarlığının zirvesindeki gelişme noktasına taşıyan tek isimdir. Şehircilik, işletme yönetimi ve en genel anlamda yapı alanının örgütlenmesinde adını en çok duyuran kişi olması, beslenip dayandığı toplumsal alt yapı ve kurumlar kadar kişisel dehasıyla da bağlantılıdır. Bu bakımdan sadece..Devamı

Behram Paşa Camii

Behram Paşa Camii Şehrin güneyinde Mardin Kapısı civarındadır. Diyarbakır’ın on üçüncü Osmanlı valisi ve beylerbeyi olan Sokullu ailesinden Kara Şahin Mustafa Paşa’nın oğlu Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Behram Paşa Camii, cümle kapısındaki kitâbeden inşasına 972 (1564) yılında başlanıp 980 (1572) yılında tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Mimar Sinan’ın İstanbul dışındaki önemli bir eseri ve bir deneme yapısı… Okumaya devam et Behram Paşa Camii

Çankırı Ulu Camii

Çankırı Ulu Camii Büyük Cami ve Kanunî Sultan Süleyman Camii adlarıyla da bilinir. 929 (1523) yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emriyle yapımına başlanmış, 966’da (1559) tamamlanmıştır. Çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmesi yapının özgün planını etkilemiştir. Cami 1992’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yenilenmiştir. Osmanlı klasik mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Kare planlı olan cami üzerinde… Okumaya devam et Çankırı Ulu Camii

Bolu Saraçhane Camii

Bolu Saraçhane Camii Bolu İli, Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesi, 6 pafta, 83 ada, (1-6) parsellerde bulunan Bolu Saraçhane Camii, Belediye Meydanında yer almaktadır. Kitabesine göre Hicri 1163 (Miladi 1750) tarihinde Silahtar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeret’ül Ebniye’de Mimar Sinan’ın eseri olarak görülmektedir. Bu durumda cami ilk… Okumaya devam et Bolu Saraçhane Camii

Bey Camii

Bey Camii İstasyon binası yakınında bulunan Süleyman Bey Camiisi, klâsik Osmanlı üslubunda yapılmıştır. Üveys Paşazade Mehmet Bey’in torunu ve Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından 1683 yılında yaptırıldığı Süleyman Bey’in vakfiyesinden öğrenilmiştir. Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği düşünülen bir avlu içerisindeki kare plânlı bu camii, kesme taştan ve tek kubbeli bir… Okumaya devam et Bey Camii

Hacı Bayram Veli Külliyesi

Hacı Bayram Veli Külliyesi Ankara’nın en muteber ziyaretgâhı olan Hacı Bayrâm-ı Velî’nin türbesini de bünyesinde barındıran bu tarikat külliyesi, zaman içinde çeşitli onarımlar geçirip ek binalarla donatılan yapı topluluğu tarikatın âsitânesi ve pîr makamı olarak varlığını sürdürmüştür. Âsitânenin meşihatı Hacı Bayrâm-ı Velî’nin neslinden gelen postnişinlerin tasarrufunda bulunmuştur. Külliyenin vakıfları ve iradı padişahlar, hânedan mensupları ve… Okumaya devam et Hacı Bayram Veli Külliyesi

Rüstem Paşa Kervansarayı

Rüstem Paşa Kervansarayı Kanuni Sultan Süleyman‘ın Sadrazamı Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a yaptırtmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden olup Kanuni döneminin görkemli yapılarındandır. Avlulu hanlar planındadır. Dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı odalar yerleştirilmiştir. Katların avluya bakan yüzleri, revaklıdır. Revakların arkasında ocaklı ve nişli odalar bulunur. Uzun yanlarda, karşılıklı olarak yukarı çıkan merdivenler vardır. Üst kat pencere… Okumaya devam et Rüstem Paşa Kervansarayı

Drina Köprüsü

Drina Köprüsü Köprü aslında Vişegrad veya bânisi Sokullu Mehmed Paşa’nın adlarıyla tanınmaktaysa da 1960’tan sonra Yugoslav yazarı İvo Andrič’in romanı dolayısıyla altından geçen akarsuyun adıyla şöhret bulmuştur. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın vakfiyesinde anıldığı gibi evvelce biri menba, diğeri mansab tarafında bulunan iki manzum kitâbede bâninin adı ve yapım tarihi açık şekilde bildirilmiştir. Halen tarih köşkü… Okumaya devam et Drina Köprüsü

Cisr-i Mustafa Paşa Köprüsü

Cisr-i Mustafa Paşa Köprüsü Meriç nehri üzerinde bulunan köprü, yakınındaki yerleşim yerine de adını verdiğinden bu kasaba Cisr-i Mustafa Paşa olarak tanınmıştı. Ancak Bulgaristan toprakları içinde kalınca adı Svilengrad olarak değiştirilmiştir. Köprü, Kanûnî Sultan Süleyman zamanında ikinci vezirliğe kadar yükselen ve Çoban lakabı ile tanınan I. Selim’in damadı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üzerindeki kitâbe Arapça… Okumaya devam et Cisr-i Mustafa Paşa Köprüsü

Alpullu Köprüsü

Alpullu Köprüsü Alpullu İstasyonu’nun yanındaki bu köprünün üzerinde kimin tarafından yaptırıldığını belirten bir kitâbe olmamakla beraber, Mimar Sinan’ın eserlerini bildiren Tezkiretü’l-bünyân’da ve aynı mahiyetteki diğer tezkirelerde Sinanlı’da Mehmed Paşa Köprüsü olarak kaydedildiğine göre, bânisinin XVI. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu ve Rumeli’de pek çok hayrat yaptıran Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa olduğu tahmin edilmektedir. Köprünün Alpullu-Hayrabolu arasındaki ikinci… Okumaya devam et Alpullu Köprüsü