Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1348 tarihli yukarıda adı geçen Temliknâmesindeki şahitler arasında Hacı Paşanın adının yanında ve ondan sonra ismi görülen Sinanüddîn FakiH, Hacı Paşanın ölümü üzerine vezir olmuştur . Sinanüddin paşa, Orhan Gazî‘nin son veziri olup Gazi OrhanBey‘in 1360 tarihli vakfiyesinde adı geçmekte ve babasının adının Muslihuddin Musa ve dedesinin adının da Mecdüddin İsa olduğu bilinmektedir. Orhan Bey’in vakfiyesindeki sadr-ül-kebir tâbirindenki Ahilerin reislerine verilen unvandır Sinanüddin Yusuf’un da Ahî reislerinden olduğu anlaşılıyor.Sinanüddin Yusuf, Murad Hüdavendigâr‘ın da ilk veziridir. Bunun vefatından sonra kazasker Çandarlı Kara Halil Efendi Vezir olmuş ve Hayreddin Paşa künyesiyle şöhret bulmuştur.

Bu iddiaya kanıt olarak şu nedenleri göstermişlerdir:

Orhan Gazi tarafından bir askeri komutana verilen Haziran 1370 tarihli bir temliknamede “Sinaneddin el-Fakih” ismi bulunmaktadır.
Yine Orhan Gazi’ye ait olan 1360 tarihli vakfiye belgesinde “Mecduddin İsa’nin oğlu sadi-ul kebir Muslihhidin Musa’nın oğlu olup Sinan Paşa” diye tanınan bir kişinin “Sinaneddin Yusuf” ile ayni kişidir ve bu kişi vezir olmuştur.
Uzunçarşılı’nın bildirdiğine göre, Nuruosmaniye Kütüphanesi’de bulunan 1078 kayıt no.lu, şeyhülislam ve tarihçi İbn-ul Kemal (1468-1536), tarafından hazırlanmış yazma tarih kitabında Sinan Paşa’nın ilmiye sınıfı mensubu olduğu ve Orhan Gazi‘nin veziri olduğu belirtilmektedir.
İlk Osmanlı tarihçilerinden olan Nesri’nin yazma tarih kitabinda Orhan Gazi döneminde bilginlerin ve sufilerin refaha kavuştuklarını ve Mevlana Sinan’ın kendine verilen ihsanla nedeniyle Sinan Paşa olarak anıldığının belirtilmesi.

Kaynak:İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir