Rua Han

Rua Han

Rua Han

Rua Han (Ρουας), Rona (Ρουας) ya da Ruga (Ρούγας), Hun İmparatorluğu’nun hükümdarıdır.