Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa günümüzde Makedonya’da bulunan Ohri şehrinde Arnavut asıllı olarak doğmuştur. Babası bir tımarlı sipahi idi. Bostancı ocağında yetişti ve Bostancıbaşı oldu. 1617’de Revan Seferi’ne iştirak etti ve bu sefer sırasında yeniçeri ağalığına tayin edildi. Sonra Rumeli Beylerbeyi olmuş ve kubbe vezirliği rütbesi verildi. Mart 1621’de Sadrazam Güzelce Ali Paşa mesane hastalığından vefat edince onun yerine Sadrazam olarak atandı.

Ohrili Hüseyin Paşa II. Osman’ın Lehistan Seferi’ne iştirak etti. Bu sefer sırasında Hotin kalesi kuşatması sırasında ünlü gazilerden olan “Karakaş Mehmed Paşa”‘nın kaleye hücumunda ona yardım etmediği görülmüştü ve Karakaş Mehmed Paşa’nın ölümüne sebep olduğu sonucu çıkartılmıştı. Bu nedenle bu kale önünde sadrazamlıktan azledildi ve yerine Diyarbekir Dilaver Paşa sadrazam tayin edildi. Fakat padişah II. Osman’ın kendi hakkında çok iyi yargıları olduğu için yine de ikinci vezirlik görevini korudu.

 

Sadrazam iken ve vezirliğinde Ohrili Hüseyin Paşa II. Osman’a ocaklı kullara zıt gitmemesini devamlı tavsiyede bulunmaktaydı. Ama Mayıs 1622’de ocaklıların II. Osman aleyhinde yaptıkları ayaklanma içinde 19 Mayıs 1622’de II. Osman, ocaklıların isteği üzerine Sadrazam Dilaver Paşa’yı azledip, onu asi ocaklılara teslim etti ve asiler onu öldürdüler. Bunun üzerine II. Osman sarayda bulunan Ohrili Hüseyin Paşa’yı ikinci defa sadrazam yaptı. II. Osman asilerin hiç olmazsa bir kısmını kazanmak için yeni sadrazamı ve yeniçeri ağası Kara Ali Ağa’yı askere para dağıtıp onları kendi yanına çekmeyi denedi. Fakat asiler bunları taşa tuttular. II. Osman Üsküdar’a geçip oradan da Bursa’ya gitmek istemekteydi. Fakat Ohrili Hüseyin Paşa ve bostancıbaşı buna itiraz ettiler ve Sultan’ın Ağakapısına gidip yeniçerilere sığınmasını daha uygun gördüklerini bildirdiler.

Ohrili Hüseyin Paşa kol dolaşmak vesilesi ile saraydan çıkıp Şehzadebaşı Camii’ne geldi. Orada Eski odalarda yeniçerilerle görüştü. II. Osman hava kararınca zırh giyip kıyafet değiştirerek birkaç has adamı ve Ohrili Hüseyin Paşa ve birkaç vezirle Ağakapısına gitti. Yeniçeri ağası Kara Ali Ağa II. Osman’ı Ağakapısındaki harem dairesinde misafir etti. Kara Ali Ağa sonra dışarı çıkıp etrafta bulunan asilere II. Osman’ın yerine I. Mustafa’nın getirilmesini “Akıllı padişah varken akılsızından vazgeçin.” diye nasihatler verdi; ama asiler bunu itirazla karşıladılar. Kara Ali Ağa Rumeli Kazaskeri olan Kethüda Mustafa Efendi ile asilerin I. Mustafa’yi götürmüş oldukları Etmeydanı’ndaki Orta Camii’ye gittiler ve orada isyancılara öğüt vermek istediler. Ama asi askerler yeniçeri ağası Kara Ali Ağa’ya hücum ederek onu orada öldürüp ayağına ip bağlayarak cesedini sürükleyerek Aksaray Çarşına götürüp ortaya attılar.

Asilerden bir bölük II. Osman’ın Ağakapısı hareminde olduğunu öğrenmişti. 20 Mayıs sabahı gidip o mevkiyi bastılar. Sultan Osman’ı avluya çıkartarak ona çok hakaretlerde bulundular ve Yeni Odalara götürmek için harekete geçtiler. Bu sırada sultanın yanında bulunan Ohrili Hüseyin Paşa oradan kaçmaya başladı. Arkasından ona yetiştiler ve Saka Karhanesi önünde onu yakalayıp öldürdüler. Böylelikle Ohrili Hüseyin Paşa’nın ikinci sedareti sadece 1 gün sürdü.

Ohrili Hüseyin Paşa’nın naaşı Beşiktaş’ta Yahya Efendi türbesi mezarlığında gömülmüştür.