Kaya Alp

Kaya Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey‘in babası Ertuğrul Gazi‘nin atası; Kaya Alpoğlu Gündüz Âlp‘in ise babasıdır.12. ve 13. yüzyıl civarında yaşamıştır.

Karamanlı Tevki’i Mehmet Paşa, Şükrullah, ve Âşıkpaşazâde tarafından Türkler’in mitolojik atası Oğuz Han’ın soyundan geldiği doğrulanan Gök Âlp’in torunu olduğu Şükrullah’ın Behcetü’t Tevârîh ile Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osman isimli eserlerinde geçmektedir. Enverî’nin Düstûrnâme-i Enverîisimli eseri ile tarihçi Halil İnalcık’ın tespitlerine göre Osman Gazi’nin atası olan Gündüz Alp’ın babası olduğu Şükrullah’ın Behcetü’t Tevârîh, Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osman ile Bay-Atlı Hasan bin Mahmud’un Câm-ı Cem-Âyîn isimli eserlerinde öngörülmektedir.

Şükrullah’ın Behcetü’t Tevârîh isimli eserinde Kızıl Buğa aracılığıyla, Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osman isimli eserinde ise Basuk aracılığıyla Kaya Âlp’in dedesinin Gök Âlp olduğu hususunda ortak fikir mevcuttur. Gök Âlp’in ise Oğuz Han’ın neslinden geldiğini Karamanlı Tevki’i Mehmet Paşa, Şükrullah, ve Âşıkpaşazâde teyit etmektedir.