Karamanî Mehmed Paşa

Karamanî Mehmed Paşa

Karamanî Mehmed Paşa

Konya’da doğdu.Babası Ârif Çelebi’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî soyundan olduğu ve Konya Mevlânâ Dergâhı postnişini iken 824’te (1421) vefat ettiği belirtilir.