Kara Musa Paşa

Kara Musa Paşa’nın Rum asıllı bir devşirme olduğu bildirilir. Enderun’da eğitilmiştir. IV. Murat‘ın muhasipliği ve silahdarlığı görevlerinde bulundu.

Kara Musa Paşa Sultan İbrahim döneminde Müsahibe Şekerpare Hatun ile nikahlandı. Kapıcıbaşı görevine getirildi. 1640’ta tersane emini; sonra sipahiler ağası; şehremini; kapıcıbaşı; bölük ağası; 1645’te Yeniçeri Ağası oldu. Aralık 1645’te vezir rütbesi verilerek başdefterdar görevine tayin edildi.

Kaptanıderya Koca Musa Paşa Eğriboz önünde Venediklilere karşı yaptığı deniz savaşında öldükten sonra Ocak 1647’de kaptan-ı derya olarak tayin edildi. Fakat donanma ile yaptığı Akdeniz seferinde Kandiye kalesi kuşatmasını geciktirdiği ve herhangi bir başarı göstermediği nedeni ile bu görevden azledildi. Eşi Şekerpare Hatun Saray’da Sultan İbrahim üzerinde olan nüfuzunu kullanarak Kara Musa Paşa’nın cezalandırılmasını önledi.

Kaptan-ı deryalık azlinden hemen sonra Girit’ten dönmekte iken 16 Eylül 1647’de sadrazam Nevesinli Salih Paşa’nın idamı edildi. Onun yerine İstanbul’a gelmekte olan Kara Musa Paşa sadrazam tayin edildi. Bu haber istanbul’a dönmekte olan donanmaya acele bildirildi. Sadaret mührü ise kapıcılar kethudası tarafından donanmaya deniz yolu ile gönderildi. Kara Musa Paşa İstanbul’da beklenirken Heparzade Ahmed Paşa  sedaret kaymakamlığı yapmaktaydı. Hazerpare Ahmet Paşa Sultan İbrahim’e tesir ederek Kara Musa Paşa’nın, tayininden 5 gün sonra, sadaret haberini almış ancak mührü henüz alamamış iken, 21 Eylül 1647 günü gıyaben azledilmesini sağladı. Sadrazamlık görevi Heparzade Ahmed Paşa’ya asaleten verildi.

İstanbul’a sadrazam olduğu haberini öğrenmiş olarak dönmekle beraber mühr-ü hümayunu eline geçirmediği için Kara Musa Paşa birçok sadrazam listesinde bulunmamaktadır.

Kara Musa Paşa İstanbul’a eriştiğinde, sedaret makamına oturamadan, ikinci vezir olarak görevlendirildi. Aralık 1647’de Bağdat valiliğine gönderildi. Ocak 1649’da azledilerek İstanbul’a döndü. Yetişkin olmayan IV. Mehmet’in naibi Kösem Sultan, onun danışmanları ve sadrazam kararı ile 1649’da idam edildi.