İbrahim Sarım Paşa

İbrahim Sarım Paşa

İbrahim Sarım Paşa

İstanbul’da doğdu. Ayasofya türbedarlarından Kadı Hâfız Mûsâ Efendi’nin oğludur. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne girdi. Çalışkanlığıyla Reîsülküttâb Süleyman Necip Efendi’nin dikkatini çekti ve onun kızıyla evlendi.