Benderli Ali Paşa

Benderli Ali Paşa Bender şehrinde doğmuştur. Benderli Ağa Baba adlı zatın oğludur. Gençliğinde kölelerinden birini tokatlayarak ölümüne sebep olmuş ve diyetini ödemesine rağmen vicdan azabı ile şehir değiştirip Hotin’e gidip eşraftan Ali Ağa’ya bağlanmıştı.

Benderli Ali Paşa sonra Laz Aziz Ahmet Paşa’ya İbrail’de iken silahdar oldu ve birlikte Erzurum’a gidip kapıcıbaşı oldu. Onun vefatında İstanbul’a dönerek rikab-i humayuna mulazim oldu. Bir müddet sonra Gümülcine kazası mübayaacısı ve sonra mirimiran olup Ahiska muhafızı ardından vezir olarak Çıldır valisi oldu. Mart 1821’de Çirmen mutasarrıfı ve ordu çarhacısı olma tayini çıktı.

Sadrazam Ispartalı Seyyid Ali Paşa, Yunan isyanı çıkınca azledildi (28 Mart 1821). Yerine Mart 1821’de Benderli Ali Paşa getirildi.

Benderli Ali Paşa atandığı sırada Çirmen’de göreve gitmekteydi. Bazı kaynaklara göre 4 Nisan’da İstanbul’a gelmiş ve idareyi ele almıştır. Tarih-i Cevdet’e göre ise Receb’in onbeşinde Maltepe’ye geldiğini saraya bildirmiştir.Diğer kaynaklara göre Receb’in onsekizinci günü Benderli Ali Paşa, Silahdar Ağa vasıtasıyla rikab-ı hümayuna davet ve şeyhülislam Abdulvahap Efendi ile birlikte gelenek olan sadaret hil’atini giydikten sonra Bab-ı Ali’ye gelmiştir.

Benderli Ali Paşa sadrazam olduktan birkaç gün önce padişah sarayının suyunu zehirlemek, Demirkapı’da suyolcuların oturdukları kale burcuna mazgallar açmak gibi suçlarla itham edilerek hapsedilen üç Rum suyolcuyu idam ile işe başlamıştır.