Pirinç Han Ankara

Pirinç Han Ankara Pirinç Han Ankara’nın Altındağ ilçesinde, At Pazarı mevkiinde bulunan bir handır. Günümüzde çoğunluğunu antikacıların oluşturduğu dükkanlara ev sahipliği yapmaktadır. Giriş duvarında ünlü Türk şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları isimli şiiri yazmaktadır. Tarihçesi hakkında kesin bir görüş bulunmayan han hakkındaki en geçerli yorum; asıl Pirinç Han’ın 1930’lu yıllarda içinde bulunan mescitle beraber yıkılıp,…

Nuruosmaniye Külliyesi

Nuruosmaniye Külliyesi Külliye, şehrin merkezî bir kesiminde ve ticaret bölgesinin hemen hemen içinde Büyük Çarşı’ya (Kapalı Çarşı) komşu olarak I. Mahmud tarafından 29 Muharrem 1162’de (19 Ocak 1749) temeli atılarak inşasına başlanmışsa da onun ölümü üzerine kardeşi III. Osman tarafından bitirilmiş ve açılışı 1 Rebîülevvel 1169’da (5 Aralık 1755) yapılmıştır. III. Osman camiye Nûr-ı Osmânî…

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa (ö. 1171/1758) tarafından, Sultan I. Mahmud’un kurduğu Beyoğlu, Galata, Tophane ve Fındıklı semtlerinin ihtiyacını karşılayan Taksim Suyu Tesisleri’ne bağlı olarak 1145 (1732) yılında yaptırılmıştır; Meclis-i Meb‘ûsan caddesinin Kabataş İskele Meydanı’na açıldığı kesimde ve Kabataş Parkı’nın önündedir. Vaktiyle, iskelenin karşısında yer alan merdivenli set üzerinde iken 1958’de bugünkü…

Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi

Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi Galata’nın Tersane tarafında Azapkapı önünde, Haliç’teki en önemli iskelelerden birisinin başında ve Azapkapı Camii’nin kıbleye göre sol tarafında kurulan bu manzume, çeşmenin kitâbesinden öğrenildiğine göre Sultan I. Mahmud tarafından annesi ve II. Mustafa’nın zevcesi Sâliha Sultan adına, 1145 (1732-33) yılında Hacı Âmâ mahallesinde yaptırılmıştır. Çeşmeler ve sebil üstündeki üç tarih XVIII.…

Tophane Çeşmesi

Tophane Çeşmesi Sultan I. Mahmud tarafından yaptırılan bu tarihi çeşme 1732 yılında inşa ettirilmiştir. İstanbul’un Tophane semtindedir. Bu yapının önemi, İstanbul’un üçünçü büyük çeşmesi olması ve şehrin en yüksek duvarlı sebili olmasıdır. Eser genel itibari ile Tophane Çeşmesi olarak bilinsede banisi I.Mahmud’un adıyla da anılmaktadır. Tophane semtinde kıyıya yakın olarak inşa edilmiş olsa da zaman…

Küçüksu Kasrı

Küçüksu Kasrı Göksu Kasrı da denilen bu kasr-ı hümâyun, Göksu ve Küçüksu derelerinin arasındaki arazide deniz kıyısında bulunmaktadır. Burada evvelden beri, içinde basit ahşap bir köşk veya kasır bulunan bir bahçenin mevcudiyeti tahmin edilmektedir. Bu mesire yerine ara sıra giden I. Mahmud’un uzun süre kalabilmesi için Devâtdâr Mehmed Paşa tarafından bir kasır yaptırılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde…

Sepetçiler Kasrı

Sepetçiler Kasrı Sepetçiler Kasrı, Sarayburnu’nda Haliç’e bakan deniz surları üzerine Hassa Başmimarı Kasım Ağa’nın mimarbaşılığı zamanında 1053’te (1643) Sultan İbrâhim’in emriyle inşa edilmiştir. Yapı, aynı kıyıda olup günümüze ulaşmayan Yalı Köşkü ile Sarayburnu’nda iki sahil köşkünden biriydi. Yalı Köşkü’ne ait XVI. yüzyıl sonlarında derlenen masraf defterleri, Sepetçiler Kasrı’nın yer aldığı alanda bir başka sahil köşkünün…

Çırağan Sarayı

Çırağan Sarayı Çırağan Sarayı, 1910’da geçirdiği bir yangın sonucu tamamen harap olarak günümüze sadece iskelet halindeki dış duvarları kalan ve Çırağan Sahilsarayı’nın esas binasını teşkil eden Hünkâr Dairesi’nin bulunduğu alanın son yüzyıllarda hayli önem kazanmış bir mevki olduğu bilinmektedir. Burada XVII. yüzyılda Kazancıoğlu bahçesi adıyla tanınan bir bahçe bulunuyordu. Evliya Çelebi, sonradan IV. Murad’ın (1623-1640)…

Osmanlı Beyliği Kuruluş

Osmanlı Beyliği Kuruluş Selçuklular’ın dağılması sonucu batı uç bölgelerinde hayli kalabalık sayıya ulaşan Türkmen cemaatleri müstakil bir beylik şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Eski Selçuklu merkezinde Karamanoğulları, Bizans sınırında Germiyanoğulları, Karesi, Aydın, Saruhan, Menteşe, Candaroğulları ve nihayet başlangıçta hiç dikkati çekmeyen Osmanlılar bulunuyordu. Osman Bey’in liderliğindeki bu küçük beylik önceleri Kastamonu uç bölgesinde yer alıyordu. Zamanla…

Sultan III. Osman Han

Sultan III. Osman Han Sultan III. Osman Han, 1 Receb 1110’da (3 Ocak 1699) Edirne Sarayı’nda doğdu. Babası II. Mustafa, annesi Şehsuvar Vâlide Sultan’dır. Babasının Edirne Vak‘ası ile (1703) tahttan indirilmesinin ardından Topkapı Sarayı’nda Şimşirlik Dairesi’ne gönderildi. Buradaki diğer şehzadelerle birlikte 22 Zilhicce 1116’da (17 Nisan 1705) gizlice sünnet edildi. Zilkade 1124’te (Aralık 1712) Edirne’ye…