Hoşap Köprüsü

Hoşap Köprüsü Van ili sınırları içinde Hoşap Kalesi’nin eteğinde Hoşap suyu (Güzelsu) üzerindedir. Sultan I. İbrahim döneminde yapılmıştır. Halen hizmet gören köprü, 1082 (1671) yılında Mahmûdî beylerinden Evliya Bey tarafından yaptırılmış olup onun adıyla da anılır. Ortadaki büyük, yanlardakiler küçük üç sivri kemerli göze sahip olan köprü kesme taştan inşa edilmiştir ve 32 m. uzunluğunda,…

Gazi Mihal Köprüsü

Gazi Mihal Köprüsü Edirne çıkışında Tunca ırmağı üzerinde bulunan taş köprünün esasının Roma dönemine kadar indiği kabul edilmektedir. Yıllar önce Edirne’deki Bizans kitâbelerine dair bir araştırma yapan Rum yazan M. Paranika, köprünün bazı taşları üzerinde gördüğü Grekçe harflerden bunun Bizans yapısı olduğu sonucunu çıkarmıştır. Ancak esası ister Roma ister Bizans dönemine ait olsun, köprü Osmanlı…

Abdal Köprüsü

Abdal Köprüsü Acemler Köprüsü adıyla da bilinmektedir. Üstünde inşa kitâbesi bulunmamakla birlikte, Bursa Orhan Kütüphanesi’nde 1016 numarayla kayıtlı el yazması bir mecmuadaki nottan öğrenildiğine göre, 1088 (1677) yılında I. İbrahim döneminde Niyâzî-i Mısrî’nin müridlerinden Abdal Çelebi adında bir tüccar tarafından yaptırılmıştır.  Aslında on iki gözlü iken iki ucunun toprağa gömülmesi sonunda sadece beş altı gözü…

Sepetçiler Kasrı

Sepetçiler Kasrı Sepetçiler Kasrı, Sarayburnu’nda Haliç’e bakan deniz surları üzerine Hassa Başmimarı Kasım Ağa’nın mimarbaşılığı zamanında 1053’te (1643) Sultan İbrâhim’in emriyle inşa edilmiştir. Yapı, aynı kıyıda olup günümüze ulaşmayan Yalı Köşkü ile Sarayburnu’nda iki sahil köşkünden biriydi. Yalı Köşkü’ne ait XVI. yüzyıl sonlarında derlenen masraf defterleri, Sepetçiler Kasrı’nın yer aldığı alanda bir başka sahil köşkünün…

Sultan II. Ahmed Han

Sultan II. Ahmed Han Sultan II. Ahmed Han , 6 Zilhicce 1052’de (25 Şubat 1643) dünyaya geldi. Babası Sultan İbrâhim, annesi Muazzez Sultan’dır. Kardeşi II. Süleyman’ın yerine, 23 Haziran 1691’de kırk dokuz yaşında iken Edirne’de tahta çıktı. Bu sırada Osmanlı-Avusturya savaşları devam etmekteydi. II. Ahmed cephedeki Sadrazam ve Serdârıekrem Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa’yı görevinde bıraktı.…

Sultan IV. Mehmet Han

Sultan IV. Mehmet Han Sultan IV. Mehmet Han , 30 Ramazan 1051 (2 Ocak 1642) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrâhim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı “Avcı” lakabıyla anılır. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Bu sırada Şâmî Yûsuf ve Şâmî Hüseyin efendiler tarafından eğitildi (Şeyhî, I, 135-136, 265-266). Babasının dengesiz davranışlarının…