Gök Medrese

Gök Medrese Gök Medrese Sâhibiye Medresesi diye de bilinen yapı fîrûze renkli çinilerinden dolayı Gök Medrese adıyla tanınmaktadır. III. Gıyâseddin Keyhusrev devrinde vezir Fahreddin Ali b. Hüseyin Sâhib Ata tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Medresenin Şâban 663 (Haziran 1265) tarihinde düzenlenen vakfiyesinin sûreti Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunmaktadır. Taçkapı nişinin köşelerindeki sütunçelerin üstünde yer alan iki…

Buruciye Medresesi

Buruciye Medresesi Buruciye Medresesi Selçuklu Sultanı İzzeddin I. Keykâvus Dârüşşifâsı ile Çifte Minare Medresesi arasında inşa edilmiştir. Kitâbesine göre 670 (1271-72) yılında Muzafferüddin Burûcirdî tarafından yaptırılmıştır. Bânisinin türbesi de medresenin bir bölümünde bulunmakta, kitâbesinde kurucunun adı Muzaffer b. İbâdullah el-Mufaddal el-Burûcirdî olarak verilmektedir. Tarihî hüviyeti hakkında fazla bir şey bilinmeyen bânisinin İran’da Hemedan yakınındaki Burûcird’den…