Naili Abdullah Paşa

Naili Abdullah Paşa Naili Abdullah Paşa İstanbul’da doğdu. Hotin ağalığından emekli Halil Ağa’nın oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra 1713’te Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne mülâzım olarak girdi. Daha sonra çeşitli memuriyetlere tayin edildi. 1730’da beylikçi kesedarı, 1736 Rus seferinde Babadağı ordugâhında bulunduğu sırada da beylikçi oldu. Naili Abdullah Paşa aynı yıl İran-Rus seferi sırasında rikâb beylikçiliğine, bir süre…