Yusuf Kâmil Paşa

Yusuf Kâmil Paşa Yusuf Kâmil Paşa Arapkir’de doğdu. Babası Gökbeyi hânedanından İsmâil Beyzâde Mehmed Bey’dir. Küçük yaşta babasını kaybedince amcası Gümrükçü Osman Paşa tarafından büyütüldü. Amcası Kayseri ve Bozok sancakları mutasarrıfı iken Müderriszâde Mehmed Âlim Efendi’den özel ders aldı. Amcası ile birlikte İstanbul’a gittikten sonra onun mühürdarlığını yaptı. Yusuf Kâmil Paşa Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’nde memuriyete…

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, Kıbrıs’ın Baf kazasında doğdu. Babası Hazîne-i Hümâyun kethüdâsı Mehmed Emin Efendi’nin kardeşi Hüseyin Efendi’dir. Amcası sayesinde İstanbul’a giderek Enderun’da Hazine Odası’na kabul edildi. Hassa 4. Alayı’nın 2. Taburu’nda yüzbaşı olarak askerliğe başladı ve Mâbeyn-i Hümâyun Karakolu’na verildi. Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 1833-1834 yıllarında Londra ve Paris’te eğitimine…