Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa Hayatı Çandarlı Ali Paşa, Kara Halil Hayreddin Paşa’nın büyük oğludur. Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak medreseden yetiştiği ve ilmiye sınıfına intisap ederek  (1386) yılından önce kazaskerlik görevinde bulunduğu bilinmektedir. Sultan I.Murad Han Dönemi I. Murad’ın Karamanoğlu Alâeddin Bey üzerine sefer hazırlığı sırasında vezirliğe getirildi ve onunla birlikte Rumeli’den hareket…

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa Hayatı Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Asıl adı Halil olup önceleri Kara ve Karaca lakabı, vezirliği sırasında da Hayreddin unvanı ile anılmıştır. Karaman’da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden Ali adlı bir kişinin oğludur. İznik Medresesi müderrislerinden Tâceddin Kürdî’nin kızı ile evlendikten sonra Şeyh Edebâli ile bacanak ve bu münasebetle de…

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1348 tarihli yukarıda adı geçen Temliknâmesindeki şahitler arasında Hacı Paşanın adının yanında ve ondan sonra ismi görülen Sinanüddîn FakiH, Hacı Paşanın ölümü üzerine vezir olmuştur . Sinanüddin paşa, Orhan Gazî‘nin son veziri olup Gazi OrhanBey‘in 1360 tarihli vakfiyesinde adı geçmekte ve babasının adının Muslihuddin Musa ve dedesinin…

Hacı Paşa

Hacı Paşa Hacı Paşa, Ahmed Paşa’dan sonra bunun vezir olduğunu 1348 Haziran tarihli Orhan Bey‘in vermiş olduğu bir temliknâmeden anlıyoruz. Bu zatın Ankara’da Devlethan ailesinden olan Hacı Paşa mı yoksa başka bir Hacı Paşa mı? olduğu şimdilik malûm değildir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı