Said Halim Paşa

Said Halim Paşa Said Halim Paşa Kahire’de dünyaya geldi (19 Şubat 1864). Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olup babası Şûrâ-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhalim Paşa’dır. Ailesiyle birlikte 1870’te İstanbul’a yerleşti. İlköğrenimini özel hocalardan yaptı. Said Halim Paşa küçük yaşta Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Üniversite tahsilini İsviçre’de siyasî ilimler alanında tamamladı. Said…

Reşid Mehmed Paşa

Reşid Mehmed Paşa Reşid Mehmed Paşa Gürcü veya Çerkez asıllı olup “Deli” Hakkı Paşa’nın divan kâtibi Hacı Mustafa Efendi’nin kölesi iken Koca Hüsrev Paşa’ya satılmış ve onun dairesinde yetişmiştir. Kaptanıderyâ Koca Hüsrev Paşa, Tekelioğlu İbrâhim Bey’i yakalamakla görevlendirildiğinde beraberinde gitti (1814). Daha sonra Çarhacı Ali Paşa’nın maiyetinde çalıştı ve yararlık gösterdiğinden mîrimîrân rütbesini aldı. Karahisarısâhib…

Burdurlu Derviş Mehmed Paşa

Burdurlu Derviş Mehmed Paşa Burdurlu Derviş Mehmed Paşa olasılıkla 1765 doğumlu Burdurlu bir Türk’tür. Babası Mora’da Nafplion ahalisinden Rüstem Ağa’dır.İlk görevi olarak Vezir Moralı Salbaş Ahmed Paşa’nin hizmetine girip “mühürdarlık” yaptı. Ahmed Paşa sayesinde mihrimah rutbesi ile Karesi (Balıkesir sancak beyliğinde bulundu. Daha sonra 1811’de “Hamideli” livası maliyesi ile ilgili “muhassıl” oldu. Paşa ve vezirlik…