Arabacı Ali Paşa

Arabacı Ali Paşa Arabacı Ali Paşa 1029 (1620) yılında Ohri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra bazı önemli kişilere imamlık, bazı yerlerde de kadılık ve nâiblik yaptı. Daha sonra Köprülüzâde Mustafa Paşa’ya intisap ederek önce sadâret kethüdâsı, 1690’da yeniçeri ağası, ardından vezir ve rikab kaymakamı oldu. Şeyhülislâm Ebû Saidzâde Feyzullah Efendi ve Kazasker Yahyâ Efendi’nin himaye ve…