Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727)

Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727) Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727) Osmanlı İmparatorluğu ile çöküş devrine girmiş olan İran’daki Safevi Devleti ardından ise (1725’ten sonra) İsfahan’ı ele geçirerek İran’a egemen olan Afgan Hotakiler arasında süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanan askerî mücadele. Rusya’nın İran’ın Hazar Denizi kıyılarındaki topraklarındaki süratli ilerlemesi sonucunda savaşa giren Osmanlı Devleti 1724 yılında bu ülkeyle İran’ın…

Mehmed Emin Rauf Paşa

Mehmed Emin Rauf Paşa Mehmed Emin Rauf Paşa İstanbul’da doğdu. II. Mahmud döneminde iki, Abdülmecid devrinde üç olmak üzere toplam beş defa sadrazamlık yapmıştır. Babası çavuşbaşılık ve nişancılık hizmetlerinde bulunan Said Efendi’dir. Sadâret Mektûbî Kalemi’nde yetişti. 1806’da serhalife, ertesi yıl sadâret mektupçusu oldu ve 1809’da bu vazifesine süvari mukabeleciliği ilâve edildi. İki yıl sonra rikâb…

Hüsrev Paşa

Hüsrev Paşa Hüsrev Paşa biyografisini veren kaynaklarda Bosnalı olduğu ve Enderun’dan yetiştiği belirtilir. Eskişehir’in Han ilçesindeki külliyesi için düzenlediği vakfiyesinde kardeşinin adı İbrâhim Paşa b. Hızır Paşa olarak geçtiğine göre babasının kimliği tam olarak tesbit edilemeyen Hızır Paşa olduğu anlaşılmaktadır. Saraya nasıl girdiği bilinmemekle birlikte burada çeşitli hizmetler gördükten sonra silâhdar olduğu, II. Osman’ın katlinden…

Hüsrev Paşa Külliyesi

Hüsrev Paşa Külliyesi Hüsrev Paşa Külliyesi I. Dünya Savaşı’ndan beri terkedilmiş olan eski Van’da bulunan ve halk arasında Kurşunlu Cami olarak anılan Hüsrev Paşa Camii, III. Murad döneminde orada bir süre beylerbeyilik yapan Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Kimliği tam olarak tesbit edilemeyen bâninin, Sicill-i Osmânî’de 995’te (1587) İran seferinde şehid olduğu belirtilen Köse Hüsrev…

El Aman Hanı

El Aman Hanı El Aman Hanı geniş bir avlusu ile birlikte beş ana bölümünden oluşmaktadır. Birinci kısım en batıda yer alıp çok kalın kesme taştan yapılmış duvarları yarım silindirik payandaları ile bir rıbat görünümündedir. Plan bakımından doğu batı aksında iki sıra halinde 6 haçvari paye ile üç bölüme ayrılır. İkinci kısmı teşkil eden kapılı mekan…