Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)

Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618) Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618), Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaş halinde olmasını ve Anadolu’da çıkan Celali İsyanlarından uğraşmasıyla zayıf düşmesini fırsat bilerek Ferhat Paşa Antlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri almak istemesi etkili olmuştur. İranlıların Tebriz’e taarruzu ile yeni Osmanlı-İran savaşı başladı. (26 Eylül 1603) Önce Tebriz, ardından Revan düştü. Osmanlı Ordusu, Urmiye’de…

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1593–1606)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1593–1606) Osmanlı-Avusturya Savaşı (1593-1606), Osmanlı Devleti ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında sınır çatışmalarının artması ve Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa’nın 1593 yılında Kulpa’da ağır yenilgiye uğraması sonucunda başlayan savaştır. Savaş, iki imparatorluğun ordularının 1596 yılında topyekün karşı karşıya geldikleri ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan Haçova Muharebesi haricinde, ortak ölçekli birliklerin çarpışmaları ve stratejik önemdeki…

Kalender Şah İsyanı

Kalender Şah İsyanı Kalender Şah İsyanı, Pargalı İbrahim Paşa tarafından bastırılan bir isyandır. Hacı Bektâş-ı Velî soyundan olup “Kadıncık Ana’dan doğma Habib Efendi’nin torunu” olduğu rivayet edilir. Yine rivayete göre babası İskender, Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra gelen büyük Bektaşî şeyhi Balım Sultan’ın oğludur. Anadolu’da Safevîler’in desteğiyle çıkarılan isyanların en önemlilerinden birinin liderliğini üstlenen Kalender’in Hacı…

Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi

Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi tarihte önemli bir yere sahiptir. Şehirlerin oluşup gelişmesinde ve kimliğini oluşturmasında genel ve kendine özgü mimari özelliği ile bütünlük arz etmesi, bir bakıma o şehrin çehresi olması bakımından önemlidir. Osmanlı şehircilik anlayışında sosyal ve dini içerikli binaların önemi ve konumu oldukça fazla idi. Külliye geleneği…

Sultan I. Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Sultan I. Ahmed Han ,babası III. Mehmed’in Saruhan valiliği sırasında 28 Nisan 1590’da Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Celâlî fetretinden dolayı sancağa çıkamamıştır. Babasının 18 Receb 1012’de (22 Aralık 1603) ölümü üzerine on dört yaşında tahta geçti. İlk işi, III. Murad ve III. Mehmed devirlerinde devlet işlerine müdahaleleriyle çeşitli olaylara sebebiyet…