Savaşlar

Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alp Arslan'nın malazgirt meydanında IV. Romen Diyojenin esir alınması 26.08.1071 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "TürklereAnadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş&q...

Devamı 26 AĞUSTOS 1071

Yondhisar ve Yenişehir kalelerin Fethi ve Başkent Oluşu

Yondhisar ve Yenişehir kalelerin Fethi ve Başkent Oluşu   Günümüzde, Yolhisar ve Koyulhisar olarak adlandırılan ve Bursa'nın Nilüfer ovasını kuşbakışı izleyen iki kalenin fethidir. Bursa-İnegöl yolu üzerindeki meşhur Bursa rampasının sonundaki aynı adları taşıyan köyler üzerinde bulunan bu iki kale, Bursa'nın Orta Anadolu'ya çıkış noktasını kontrol etmesi bakımından tarihte stratejik bir öneme sahi...

Devamı 01 OCAK 1300

Koyunhisar Savaşı

18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans imparatorluğu'nun yaptığı savaştır.Bu savaş sonucunda Osmanlı beyliği ilk defa Bizans İmparatorluğunda yerini gücünü hisetirmiştir.Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos kaçarak canını kurtarmıştır. Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından korkuya kapılan Bizans tekfurlarında anlaşarak Osmanlı Beyliği'ne saldırması. osman gazi'nin baltası Savaşın Yeri Koyunhisar Savaş...

Devamı 18 TEMMUZ 1302

Dinboz Muharebesi

Dinboz Muharebesi Osman Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında bazı kaynaklarda 1303 bazılarında 1306 yılında yapıldığı geçmekte   Öncesi 1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı Dinboz Muharebesi 1306 ndan sonra tüm Anadolu'da gönüllü Türk akıncılar Bizans üzerine saldırılar düzenlemeye başladı. Bizans imparatoru Andronikos II Palaiologos onlara karşı İlhanlılarla birlikte hareket etmek istedi. Ancak sınırlarını korumayı başarama...

Devamı 01 OCAK 1306

Bursa Kuşatması ve Fethi

Bursa Kuşatması ve Fethi Bursa'nın fethi 1326 yılında Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, fetihten sonra Bursa bey sancağı ve devletin başkenti olmuştur Osmanlı beyliği ilk zamanlarında bölgedeki komşuları ile iyi ilişkiler gütmüş, sınır komşuları olan Bizans tekfurlarıyla barış ve karşılıklı menfaat ilişkileri doğrultusunda sulh temelli bir münasebet geliştirmişti. Osmanlı beyliğinin zamanla devletleşmesi ve önem...

Devamı 06 NİSAN 1326

Maltepe Muharebesi

Pelekanon Muharebesi (veya genel olarak bilenen Maltepe Meydan Muharebesi),  Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 tarihinde Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı  Orhan Bey arasında yapılan Muharebedir. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı. Sonuçta  Nikaia(bugünkü İznik,)'nın alımı kolaylaştı, Bizans'ın Anadoluda`ki topraklar...

Devamı 10 HAZİRAN 1329

İznik Kuşatması ve Fethi

İznik Kuşatması 1331 İznik Kuşatması Orhan Bey tarafından  1328  ile  1331 yılları arasında yapıldı. 1331 yılında şehir Osmanlılara teslim oldu. Osmanlı Devletinin genişlemesinde önemli rol oynadı.Osmanlıların batıya doğru genişleme stratejileri içinde İznik önemli bir yere sahipti. Kuşatma 1326 yılı itibariyle İznik etrafındaki topraklar Bursanın Feth’i ardından Osmanlılara geçmişti. 1301 yılından beri çevresi sarılmış olan İzni...

Devamı 01 OCAK 1331

İzmit'in kuşatması ve fethi

İzmit Kuşatması,  1333 ile  1337 yılları arasında  İzmit’in Osmanlı Devleti tarafından kuşatılarak fethi olayıdır.Öncesi 1299 yılında itibaren Osmanlı akıncıları Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek batıya doğru ilerlemektedyiler.  İznikin düşüşü Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olan Osmanlı ilerleyişinin temel başlangıcı olmuştu. Kuşatma ve fetih İznik'ten sonra İzmit'in düşmes...

Devamı 10 OCAK 1337

İhtiman Muharebesi

1355 yılında Bulgar İmparatorluğu ve  Osmanlı Beyliği arasındaki muharebedir. Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır. Muharebenin gerçekleştiği yer tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı güçlerinin  Sofya'ya ilerlerken iki ordunun Sofya'ya yakın bir yerde karşılaştığı söylenir. Savaş Öncesi Osmanlılar Balkanlar'daki ilk kalesini 1352 yılında ele geçirmişti ve  Osmanlı Beyliğinin toprakların...

Devamı 08 ARALIK 1355

Edirne'nin Fethi

  1. Murat (Hüdavendigar) Edirne'nin fethi, 1362 yılında Edirne'nin Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından Bizans Devleti'nden alınmasıdır. Öncesi   Osmanlı fethinden önce küçük bir şehir olan ve günümüzde "Kaleiçi" denilen sınırla çevrili bölgeden ibaret olan Edirne, Balkanlara geçip orada tutunmak ve hakimiyet...

Devamı 01 EKİM 1362

Sırpsındığı Muharebesi

1364 yılında, Sırp Prensliği, Macar Krallığı, Bulgar KrallığıBosna prensliği ve Eflak prensliği (Romanya)lıdan oluşan ittifakın, Osmanlılar'ı Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır. Öncesi Osmanlıların Edirne'yi 1362'de ele geçirdikleri zaman Konstantinopolis'ten Avrupa'ya giden stratejik ana yol kesilmişti. Türk göçmenler çok sayıda ve çok hızla Trakya'ya yerleşmeye başlamışlardı. Osmanlıların 1363de Filibe (şimdi P...

Devamı 01 OCAK 1364

Çirmen Muharebesi

1364 yılında yapılmış olan Sırpsındığı Savaşı'nın intikamını almak isteyen Sırplar ile Osmanlılar arasında yapılmıştır. Çirmen mevkiinde yapılan savaş, Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlandı. Bu zafer ile Osmanlılara Makedonya'nın yolları açıldı. Makedonya'daki Sırp Prensleri, Bulgar Kralı ve Bizans İmparatoru Osmanlı hakimiyetini tanıdılar. Böylece Osmanlı Devleti'ninBalkanlar'daki fetihleri kolaylaştı. Osmanlı Devleti'nin balkanlardaki il...

Devamı 26 EKİM 1371

Dubravnika Muharebesi

1381 kış aylarında Osmanlı Devleti ve Sırplararasında bugünkü Sırbistan'ın merkezinde kalan Dubrovnica Nehri civarında gerçekleşti. Sırp kuvvetlerine Lazar of Serbia komuta ediyordu. Prens Lazar'ın bölgesine gerçekleşen ilk Osmanlı akını idi. Muharebeyi Sıprlar kazandı ve Balkanlardaki Türk ilerleyişi yavaşladı. Osmanlı Ordusunda Tımarlı Sipahiler...

Devamı 01 OCAK 1381

Savra Muharebesi

18 Eylül 1385 tarihinde Osmanlı ordusu ile sayıca az olan Sırp İmparatorluğu kuvvetleri arasında bugünkü Arnavutluk topraklarında gerçekleşti. Osmanlı zaferi sonrası pek çok Sırp komutanı Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Osmanlı ordusuna I. Murat'ın Osmanlı Yeniçeri vezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Sırp ordusuna ise Balša II ve Ivaniš Mrnjavčević komuta ediyordu....

Devamı 18 EKİM 1385

Ploşnik Savaşı

1386 ya da 1387 yılında bugünkü Sırbistandaki Ploşnik kasabası yakınlarında Sırp Ordusu ile Osmanlı akıncıları arasında gerçekleşti. Sonuçta Osmanlı Ordusu bozguna uğradı. Bu savaş Osmanlı Devletinin Balkanlardaki ilk yenilgisi sayılır. Öncesi I. Murad Anadolu’da Karamanoğlu Beyliği ile meşgulken, Balkanlarda öteden beri Osmanlılara karşı birleşme çalışmaları meyvelerini vermeye başlamıştı. Yıllarca önce Rumeli’ye geçen Türk kuvvetleri ...

Devamı 01 OCAK 1387

Bileća Muharebesi

27 Ağustos 1388 tarihinde Dük Vlatko Vuković komutasındaki Bosna kuvvetleri ile Lala Şahin Paşa komutasındakiOsmanlı Devleti kuvvetleri arasında yaşandı. İlk temas Rudine'de olsa da muharebe Bileća yakınlarında cereyan etti. Osmanlı Ordusu yenildi ve Bosna akınları hız kesti. Osmanlı Askeri...

Devamı 27 AĞUSTOS 1388

I. Kosova Muharebesi

I. Kosova Muharebesi   Kavala Şahin'in Bosna bozgunu. Balkanlar'da 1381-1385 harekatı sonucu haraçgüzar olan devletlerin ayaklanmasına yol açtı. Doğu Rumili'deki eski haraçgüzar beylerden Vidin Bulgar Çarı Stratsimir, Köstendil hakimi Konstantin Deyanovic, I. Murad'a sadık kaldılar. ı. Murad,Karamanoğlu'na güvenrhediğinden Emir Timurtaş'ı ve bazı sancak beyleriyle 5000 askeri ...

Devamı 28 HAZİRAN 1389

Kırkdilim Savaşı

Kırkdilim Muharebesi Kastamonu'nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin'in nüfuzu altındaki beyler ki Burhaneddin'den nefret ediyorlardı  Osmanlıların yüksek hâkimiyetini tanımışlardı. Bu hâdise artık Orta Anadolu'yu işgal etmek üzere bulunan Osmanlı devletiyle Kadı Burhaneddin arasında muharebeye sebep olmuştur. Osmanlı hükümdarı, hasmı olan Sül...

Devamı 01 TEMMUZ 1392

Rovine Muharebesi

Rovine Muharebesi 17 Mayıs 1395 tarihinde Voyvoda Mircea cel Bătrân komutasındaki Wallachia ordusu ile Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında gerçekleşti. Osmanlı Ordusu yaklaşık 40,000 kişi idi. Wallach Ordusu ise 10,000 kişi idi. Anlatılanlara göre Mircea cel Bătrân savaştan önce Bayezid'e bölgeyi terketmesi halinde gitmesine izin vereceğini söyledi. Ancak padişa...

Devamı 13 MAYIS 1395

Niğbolu Muharebesi

 Niğbolu Muharebesi Osmanlı ateşli ilahlarla ilk kez 1396 Niğbolu Savaşı'nda kulanıldı. Niğbolu Savaşı  25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen Imparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, Ingiltere Krallığı, Iskoçya Krallığı, Eski Isviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St. Jean Şövelyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı Ordusu'yla Tuna Nehri üzerinde bulunan...

Devamı 25 EYLÜL 1396

MALATYA'NIN ZAPTI

    Sultan Bâyezid, Kadı Burhaneddin'in ülkesini kendi ülkesine ilhak ettikten sonra Bursa'ya dönmüştü. Bundan kısa bir müddet sonra 15 Şevval 801 (20 Haziran 1399) günü vefat eden Memlûk Sultani Berkuk'un bu ani vefati, gerek ülkesinde gerekse dışarda bazı tesirlerin meydana gelmesine sebep olmuştu. Timur'un, kendisinden çekindiği Berkuk'un ölümüne sevindiği...

Devamı 20 HAZİRAN 1399

Ankara Savaşı

      Türkistan ve İran'da güçlü bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu üzerinde hak ileri sürmekteydi. Bayezid döneminde Osmanlıların erken bir aşamada Ön Asya'ya dayanması Timur'un dikkatini çekti.       Timur'un saldırılarıyla topraklarını yitiren  Celayir sultanı Ahmed ile Karakoyunlu devl...

Devamı 28 TEMMUZ 1402

Varna Savaşı

           Kutsal kitapları olan İncil üzerine yemin etseler bile kendilerine göre "dinsiz olan Müslümanlar" söz konusu olunca bu yeminin geçerli sayılmayacağı anlayışını gelenek haline getiren Hıristiyanlar, Varna Savaşı ile bu geleneklerini devam ettirmis görünmektedirler. Zira Osmanlılar ile Hıristiyan müttefikler arasında imzalanan barış antlaşması, daha mür...

Devamı 10 KASIM 1444

II. Kosova Muharebesi

 (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hunyadi önderliğindeki bir Balkan ordusu arasında yapılmış bir muharebedir. Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Sultan II.Murad Han Osmanlılar'a karşı tertiplenen bu yeni Haçlı seferi, Varna zaferinden dört yıl sonra 17-19 Ekim 1448 tarihlerinde olmuştur. ...

Devamı 17 EKİM 1448

Albulena Muharebesi

Arnavutların Osmanlı kampına hücumunu gösteren gravür.   Albulena Muharebesi veya Ujëbardha Muharebesi, 2 Eylül 1457 tarihinde İskender Bey komutasındaki Arnavut güçleriyle İsa Bey Evrenos ve İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında yapılan bir muharebedir. Floransa'daki Uffizi Galerisinde Skanderbeg portresi Kastrioti ailesinin simgesi İskender Bey on y...

Devamı 02 EYLÜL 1457

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli meydan savaşı: Anadolu’da Erzincan ilinin Tercan Ovası’nda Otlukbeli denilen yerde, Osmanlı Padişahı FATİH SULTAN MEHMED’in komuta ettiği Osmanlı ordusuyla AKKO­YUNLU İmparatoru UZUN HASAN’ın komuta ettiği Akkoyunlu ordusu arasında yapılan meydan muharebesidir. Otlukbeli savaş alanında, o devirde dünyanın en büyük iki Türk İmparatorluğunun ordusuyla iki büyük hükümdarı karşı kar­şıya gelmişlerdi. Osmanlı ordusunun başkomutanı büyük ...

Devamı 11 AĞUSTOS 1473

Ekmek Otlak Muharebesi

(Macarca: Kenyérmezei csata, Rumence: Bătălia de la Câmpul Pâinii), 13 Ekim 1479' da, Osmanlı Devleti ve Eflak ile Macaristan orduları arasında meydana gelen muharebedir. Sonuç Macarlar için büyük bir zafer olmuştur. Ion Osolsobie eserinde Ekmek Otlak Savaşı Türkler Transilvanya ve Voyvodina bölgelerine 1474 ve 1475'de çeşitli akınlar düzenlediler. 1479 yılında Akıncıların ağırlıkta olduğu bir Osmanlı ordusu büyük bir harekete girişti. Bu duru...

Devamı 13 EKİM 1479

Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Savaşı iran müzesi Çaldıran Savaşı, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Safevihükümdarı Şah İsmail'in ordusu arasında 23 Ağustos 1514 yılında, Van’ın 113 km kuzeyinde bulunan ve bugünkü Çaldıran ilçesi yakınlarında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaştır. Savaş Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçla...

Devamı 23 AĞUSTOS 1514

Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı(24 Ağustos 1516)   Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devletiile yapılan birinci savaştır. 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halepşehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucundaSuriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Mercidabık Muharebesi Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim H...

Devamı 24 AĞUSTOS 1516

Han Yunus Muharebesi

Mısır'ı idare edenler elden çıkan yerlerin geri alınması maksadıyla savaşa karar verdiler. Mercidâbık savaşından canını kurtararak kaçma başarısı gösteren Canbirdi Gazâlî, beş bin kadar Çerkeş savaşçısıyla Gazze'ye gönderildi. Canbirdi Gazâlî kuvvetleri Gazze yönünde yürüyerek El-Âşir'e geldiği zaman, Sadrazam Sinan Paşa ve oğlu îsâoglu Mehmed Bey'in kuvvetlerinin Remle denilen yerde beklediği öğrenildi. Yavuz Sultan Selim Han Osmanlı ve Mıs...

Devamı 28 EKİM 1516

Ridaniye Savaşı (Ridaniye Zaferi)

Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısırın Fethi Mısır’a Hareket Osmanlı kuvvetleri Gazze'den sonra Ariş, Han Yunus, Salihiye, Bilbis yoluyla Ridaniye'ye geldiler. Tomanbay, Salihiye'de cephe tutmak istemişse de emîrler bunu kabul etmediklerinden Ridaniye'yi kabule mecbur oldu. Ridaniye, Kahire şehrinin kuzey doğusunda bir köy olup şehre pek yakın bir mesafede bulunuyordu ve iyice tahkim edilmişti. Osmanlı kuvvetleri büyük bir şans eseri olarak çölü yağmur yağarken ge...

Devamı 22 OCAK 1517

Belgrad'ın fethi

Belgrad'ın fethi, 29 Ağustos 1521 günü Belgrad'ın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmesi olayıdır. Belgrad Kanuni Sultan Süleyman'ın aynı zamanda ilk fethidir. Fethin ardından daha önce kaleyi iki kez kuşatıp alamamış olan Osmanlılar hem dedelerinin başaramadığını başarmış hem de Orta Avrupa kapılarını sonuna dek açmış oluyorlardı. Ön...

Devamı 29 AĞUSTOS 1521

Rodos'un Fethi

Rodos'un Fethi Rodos'un Fethi bilindiği gibi, Kanunî Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kurmak için giriştiği ilk önemli mücadelelerden biridir.  Hospitalier Şövalyeleri  Osmanlı İmparatorluğu Komutanlar Philippe Villiers de L'Isle-Adam I. SüleymanÇoban Mustafa PaşaKurdoğlu Muslihittin Reis Kanuni, saltanatının ikinci yılında Rodos'u ve ona bağlı bulunan adaları ele geçirmiş, Doğu Akdeniz'de Osmanlı hâkimiyetinin yer...

Devamı 20 ARALIK 1522

Mohaç Meydan Savaşı

  Mohaç Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi (Macarca: Mohácsi csata),29 Ağustos 1526'da, Osmanlı Devleti ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanansavaştır.  Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun 60.000 kadar hafif süvarileri, o zamana kadar Avrupalı...

Devamı 29 AĞUSTOS 1526

Alman Seferi

Kanuni Sultan Süleyman 1532-1533 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman komutanlığındakiOsmanlı ordularının Alman toprakları üzerine yaptığı seferdir. Osmanlı Devleti; Alman idaresindeki Macar topraklarını almak, Alman gücünü kırmak ve birçok bölge fethetmek için Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na savaş ilan etmişti. Bazı kaynaklara göre hedeflerin arasında Viyana'nın...

Devamı 01 HAZİRAN 1532

Irakeyn Seferi

Matrakçı Nasuh Map of Tabriz Osmanlı Devleti batıda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile savaşırken, doğuda Germen imparatoruyla birlik kuran Şiî Safevî DevletiOsmanlı sınırlarını aşarak Sünni halkı rahatsız etmekteydi. Celalileri kullanarak isyan çıkartan Şah Tahmasb'ın bu düşmanca davranışları üzerine Sultan Süleyman Han, harekete geçti. 27 Ekim 1533'de Vezir-i azam Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı İstanbul'dan doğuya gönderen Sultan'ın ken...

Devamı 15 HAZİRAN 1534

Korfu Kuşatması

Korfu  Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın 1537 yazında Korfu adasına yaptığı kuşatma. Sefer sırasında Korfu adası ve diğer adalar alınmaya çalışılmış, Korfu adası alınamamış,[1> Şira, Patmos, Naksos adaları ise Barbaros Hayreddin Paşa tarafından fethedilmiştir. l538 senesi kişinin sonlarına doğru Kanunî, vezirlere kendi masrafları ile hazırlayıp teçhiz etmelerini emreylediği l50 gemi henüz hazır değilken, Barbaros Hayreddin Paşa'ya denize aç...

Devamı 17 MAYIS 1537

Boğdan Seferi

Kara Boğdan Seferi Boğdan, II. Bâyezid döneminden beri Osmanlılar'a bağlı bir voyvodalık haline getirilmişti. Boğdan voyvodalığı, Kili ve Akkerman kaleleri alındıktan sonra sıkı bir sekilde devletin nüfuzu altına girmişlerdi. Bunlar, yarim asırdan daha fazla bir süre devleti uğraştıracak hareketlerde bulunmamışlardı. Her ne kadar voyvodalık zaman zaman vergisini vermekte ihmal göstermişse de buna Iran, Mısır ve Macaristan seferleri münasebetiyle göz yumulmuş...

Devamı 09 TEMMUZ 1538

Preveze Deniz Muharebesi

Preveze Deniz Muharebesi(1538) 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesi. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz'de Osmanlı Donanması'na karşı koyabilecek bir donanma kalmadı ve Türk h...

Devamı 28 EYLÜL 1538

Budin Kuşatması

Budin Kuşatması  Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Macaristan Krallığı'nın elindeki Budin'in Avusturya Arşidüklüğü tarafından, 4 Mayıs ile 21 Ağustos 1541 tarihleri arasında gerçekleştirilen kuşatılması. Kuşatma devam ettiği sırada Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın bölgeye hareket ettiğinin Avusturya kuvvetleri tarafından duyulmasının ardından üç aydan fazla süren kuşatma kaldırıldı. Süleyman'ın bu seferi sonrasında Budin Eyaleti kuruldu ...

Devamı 20 HAZİRAN 1541

Cezayir Deniz Seferi (1541)

Barboros Hayrettin Paşa (1541) İspanya ile Osmanlı Devleti arasında olan bir kuşatmadır.Osmanlı devletine güçlü bir ittifak kurulmuş Osmanlıyı Akdenizden sökme planlarına girişmişler ve o dönemin en ünlü denicilerinden Andrea Doria 'da bu hazırlanan donanmanın başına geçirip 507 parça gemi ve 12.000 gemici, 20.000 piyade askeri, 5.000 süvari ile kendilerine katılan İtalyan, İspanyol ve Maltalı bir...

Devamı 23 TEMMUZ 1541

Estergon Kuşatması

I.Süleyman'ın tugrası Budin'in 45 km. kuzeybatısında kendi adını taşıyan ırmağın Tuna ile birleştiği noktada, bir tepe üzerinde, Ciğerdelen (Parkany) karşısında bulunan kalenin adıdır. Eskiden başpiskoposluk merkezi olan Estergon'da Macar piskoposluk mahkemesi çalışır idi. Arpad sülalesinden Wajk, 996 yılında Hıristiyanlığı kabul etmiş ve 1000 yılında Estergon'da Papa II. Sylvester tarafından Macar krallık tacını giyme...

Devamı 29 TEMMUZ 1543

Safevî Savaşı

  Büyük Sultan Kanuni Sultan Süleyman 1548-1549 Osmanlı-Safevi Savaşı ya da 1548-1549 Osmanlı-İran Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki savaşlardan birisidir. Kanuni Sultan Süleyman 29 Mart 1548 tarihinde ordusuyla İstanbul'dan hareket etmiş ve bir yıl sekiz aydan fazla süre seferini sürdürmüştür. Sefer Öcesi ve Süreci Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferin...

Devamı 25 ARALIK 1548

Trablus Kuşatması

Kuşatmayı gösteren bir gravür 1551 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun, Malta Şövalyeleri'nin elinde bulunan Trablus şehrine yaptığı kuşatma. 14-15 Ağustos 1551 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus'u ele geçirmesiyle sonuçlandı. Kaptan-ı derya Sinan Paşa yönetiminde olan ve Salih Reis ile Turgut Reis'in eşlik ettiği donanmanın, temmuz 155...

Devamı 14 AĞUSTOS 1551

Nahcivan Seferi

I. Süleyman'ın 1554 yazında ordusu ile Nahcıvan'a yürüyüşünü gösteren minyatür Nahcivan Seferi ya da 1552-1554 Osmanlı-İran Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman'ınSafeviler üzerine yaptığı üçüncü büyük seferdir. 1548-49 Osmanlı-İran Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusunun çekilmesini müteakkip, İran Şahı I. Tahmasb, 1550 yılı başlarında Şirvan&...

Devamı 01 OCAK 1552

Ponza Deniz Muharebesi

  Ponza adasının konumu Ceneviz Cumhuriyeti Donanması ile Fransa Krallığı'nın eşlik ettiği Osmanlı İmparatorluğu Donanması'nın savaştığı; 5 Ağustos 1552 günü, Ponza adası açıklarında gerçekleştirilen ve 1551-1559 İtalya Savaşı'nın bir parçası olan deniz muharebesi. Turgut Reis'in komuta ettiğiOsmanlı Donanması, Andrea Doria komutasındaki Ceneviz Donanması karşısında zaferle ayrıldı.  Ceneviz Cumhuriyeti  Osmanlı İmparat...

Devamı 05 AĞUSTOS 1552

Mostaganem Savaşı

  Mostaganem Savaşı Mostaganem Muharebesi, 1558 yılında Osmanlı Devleti ile İspanyol İmparatorluğu - Fas Sultanlığı arasında yapılan, Osmanlızaferiyle sonuçlanan savaş. Osmanlı güçlerinin başında Hasan Paşa, İspanyolgüçlerinin başında ise Kont Alkodete vardı. İspanyol güçlerini Fas Sultanının askerleri de desteklemiştir. Savaş sonucunda İspanyollar, Mostagane...

Devamı 02 ŞUBAT 1558

Balear Adaları'na Osmanlı saldırıları

Piri Reis tarafından çizilen ve Kitab-ı Bahriye isimli eserinde yer alan Minorka haritası İspanyol İmparatorluğu'nun kontrolündeki Balear Adaları'nın bir kısmına, 1558 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan saldırılar. Arka Plân Osmanlı İmparatorluğu, Balear Adaları'na olan ilk saldırısını 1501 yılında, Kemal Reis komutasındaki gemilerle düzenlemişti. 1531 ve 1550 yıllarında ...

Devamı 01 TEMMUZ 1558

Cerbe Deniz Muharebesi

Cerbe Deniz Zaferi 1560 yılının Mayıs ayında Tunus'un Cerbe Adasıaçıklarında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır. Osmanlıların büyük bir zafer kazandığı bu savaşta Haçlı gemilerinin yarısı batırılmıştır. Ha&cced...

Devamı 09 MAYIS 1560

Malta Kuşatması

Malta kuşatması   Malta Kuşatması ya da Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleritarafından adanın savunulması sürecidir. Tarih boyunca yaşanan en kanlı ve şiddetli savaşlardan biri olarak gösterilen kuşatma, Hospitalier Şövalyeleri'nin galibiyeti ve Osmanlı kuvvetlerinin kuşatmayı kaldırması ile sonuçlanmış ...

Devamı 18 MAYIS 1565

Zigetvar Kuşatması

Osmanlı Kuşatması Altında Zigetvar Kalesi     Zigetvar Savaşı, Avusturya arşidükü Maksimilyan'ın İstanbul Antlaşması'nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta olmasına rağmen son seferi olacak olan Zigetvar Seferine çıkması sonucu gerçekleşen savaştır. Johann Peter Krafft'ın Zigetvar Tablosu Asıl hedef Viyana olmasına rağmen, Zigetvar Kalesi zorlukla alınmıştır. Bu seferde Kan...

Devamı 06 AĞUSTOS 1566

Astrahan Seferi

Astrahan Osmanlı Devleti'nin 1556 yılında Rusya'nın eline geçen Astrahan Hanlığı'nı Rusların elinden kurtarmak için düzenledikleri sefer. Rusya Moskova Prensliği 1552 yılında Kazan Hanlığı’na, 1556 yılında da Astrahan Hanlığı’na son vermiş, ve Don (Ten) ve Volga (İdil) nehir boylarına güçlü bir şekilde yerleşmişti. Moskova Prensi IV. İvan (Korkunç İvan) bu fetihleriyle Çar unv...

Devamı 10 OCAK 1568

Açe Seferi

16. yüzyılda Hint Okyanusu'nda Osmanlı filosu. Açe Seferi ya da Sumatra Seferi, (1569) Portekizliler karşısında zor durumda kalan Sumatra adasındaki Müslüman Açe Sultanlığı'nin, Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi üzerine, Osmanlı Donanması tarafından gerçekleştirilen deniz aşırı sefer. Eskiden Hindistan'dan alınan mallar ya Kızıl Deniz yoluyla Mısır'ın İskenderiyelimanına, ya da Basra Körfezi yoluyla Suriye limanlarına getiriliyor v...

Devamı 01 OCAK 1569

Kıbrıs'ın Fethi

Taraflar  Venedik Cumhuriyeti  İspanya Krallığı  Papalık Devleti  Ceneviz Cumhuriyeti  Savoya Dükalığı  Malta Şövalyeleri  Osmanlı İmparatorluğu Komutanlar  Marco Antonio Bragadin  Alvise Martinengo  Sebastiano Venier  John (Avusturya)  Marcantonio Colonna  Giovanni Andrea Doria  Jacopo Soranzo  Lala Mustafa Paşa  Piyale Paşa  Mü...

Devamı 01 TEMMUZ 1570

İnebahtı Deniz Muharebesi

İnebahtı Deniz Muharebesi İspanyolca: (Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. Osmanlı kaynakları, bu muhaberenin adını ''Sıngın'' olarak yazar. İspanyol yazar Cervantes bu savaşta elinden ve göğsünden yaralanmış...

Devamı 07 EKİM 1571

Vadisseyl Muharebesi

Vadisseyl Muharebesi Vâdiü'l-Mehâzîn Muharebesi, 1578 yılındaOsmanlı İmparatorluğu ve Osmanlıların müttefiği olan Fas'ın Saadi sultanıAbdülmelik ile Portekiz kralı Sebastião ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil'in kuvvetleri arasında yapılan deniz savaşıdır. Üç Kral Savaşı ya da Ksar-el Kebir Savaşı olarak da bilinir. Öncesi Sultan III.Murad Fas'ın Osmanlı yönetiminden kopmasından sonra, Fas'ta kral...

Devamı 04 AĞUSTOS 1578

Eğri Kalesi'nin Fethi

      Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan III. Mehmed'in, devlet büyüklerini toplayıp "Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim'le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta...

Devamı 12 EKİM 1596

Haçova Muharebesi

Haçova Meydan Muharebesi, 24-26 Ekim 1596 tarihleri arasında Osmanlı ordusunun Avusturya Arşidüklüğü ve Erdel Krallığıkuvvetlerine karşı kazandığı bir zaferdir. Muharebeden önceki gelişmeler Avusturya'nın topraklarından Osmanlı Devleti'ne akınlar yapan Uskoklar 1568'den beri barış halindeki iki devletin ilişkilerini gergin bir düzeye getirmişti. Buna karşılık Bosna Valisi Telli Hasan Paşa&...

Devamı 24 EKİM 1596

Kanije Savunması

  Ünlü Kanije Savunması’nın kahramanı olarak tanınan, Türk Tarihi’ne adını zekâsı  ve kahramanlıklarıyla yazdıran, kahveye olan düşkünlüğü ile ün salarak kendisine “Tiryaki” lakabıverilen Tiryaki Hasan Paşa, tam olarak bilinmese de bazı kaynaklarda Kanije Savunmasısırasında (1601) 87 yaşında olduğu  söylendiği üzere 1516 yılında doğmuştur. 2. S...

Devamı 09 EYLÜL 1601

Osmanlı-Lehistan Savaşı

Hotin Kalesi 17. yüzyıldaki Osmanlı-Lehistan savaşlarının ilkidir. Tarih 1620-1621 Bölge Boğdan Sonuç Hiçbir taraf üstünlük sağlayamadı. Hotin Antlaşması yapıldı. Taraflar  Osmanlı İmparatorluğu  Kırım Hanlığı  Lehistan-Litvanya Birliği  Bo...

Devamı 17 EYLÜL 1620

Osmanlı-Rus Savaşı(1787-1792)

January Suchodolski tarafından resmedilen 1788 Özi Kuşatması Osmanlıların 1774 yılında imzalamış oldukları Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla kaybettikleri toprakları özellikle de Kırım'ı Ruslardan geri almak amacıyla başlattıkları bir savaştır. Savaşın cepheleri Savaş I. Abdülhamit'in saltanatı sırasında başladı. İngiliz ve Fransızlar savaşa katılmamakla birlikte, Rus...

Devamı 01 OCAK 1787

Osmanlı-Suudi Savaşları

II. Mahmud 1811-1818 Kavalalı Mehmet Ali Paşa komutası altındaki (hukuken Osmanlı yönetimi altında) Mısırlılarla,İlk Suudi Devleti ordusu arasında yapıldı. 1802 yılında Suudiler Mekke'yi fethettiğinde Osmanlı Sultanı II. Mahmud, Mehmet Ali Paşa'ya Suudilere karşı harekete geçmesini ve Mekke'yi yeniden fethetmesini ve Osmanlı onurunu geri almasını emretti. 1815 yılında Suudi ardılı I. Abdullah barış için bir dava açtı ve Mısırlılar Nejd'den geri ç...

Devamı 09 EYLÜL 1818

Osmanlı-İran Savaşı(1821-1823)

  Tarih 1821 - 1823 Bölge Irak ve Doğu Anadolu Osmanlı Devleti ile İran'daki Kaçar Hanedanı arasında 1821-1823 yılları arasında Irak ve Doğu Anadolu'da yapılmış olan bir dizi savaştır. 1813 yılındaki Gülistan Antlaşması ile Kuzey Azerbaycan ve Kafkaslar'da Ruslara büyük ölçüde toprak kaptıran İran'daki Kaçar...

Devamı 01 OCAK 1820

Yunan İsyanı

II. Mahmud (Osmanlıca: يونان عصياني, Yunanca: Ελληνική Επανάσταση του 1821/1821 Yunanistan İhtilali) Yunanların Osmanlı egemenliğine karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmadır. Patraslı Papaz Germanos'un Aya Lavra Manastırı'nda Yunan bayrağını kutsaması. 1865 tarihinde Teodoros Vryzakis tarafından çizilmiştir. Osmanlı e...

Devamı 01 OCAK 1821

Navarin Deniz Muharebesi (Navarin Katliamı)

Navarin, İyon Denizi Batı Yunanistan Katillerin baskını Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer. Büyük Britanya, Rusya ve Fransa aralarında bir antlaşma yaparak Yunaninstan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Sultan II. M...

Devamı 20 EKİM 1827

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Kars'ın kuşatılması (January Suchodolski, 1839)  Navarin Deniz Savaşı'nı takiben Rusya'nın Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşısırasında Rus Mercury firkateyninin iki Osmanlı savaş gemisiyle çarpışması. (Nikolay Krasovsky) Osmanlı padişahı II. Mahmut 20 Ekim 1827 tarihinde İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının Navarin'de Osmanlı-Mısır donanmalarını yakmalar...

Devamı 01 OCAK 1828

Kırım Savaşı

  Kırım Savaşı  4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Tarih 1853-1856 Bölge Baltık Denizi, Karadeniz, Tuna kıyıları, Kır...

Devamı 04 EKİM 1853

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

İvanovo Çiftlik Çarpışması (2 Ekim 1877)  Osmanlıpadişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde savaşılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, çok ağır bir yenilgi a...

Devamı 24 NİSAN 1877

Trablusgarp Savaşı

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Derne'deki Kızılay çadırı önünde (1912) Trablusgarp Savaşı veya diğer kullanımıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu veİtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı bölgelerde de sürmüş...

Devamı 23 EKİM 1911

Balkan Savaşları

Birinci Balkan Savaşı Tarih 8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913 Bölge Balkan Yarımadası Sonuç Balkan Birliği kazandı ve Osmanlı Devleti yenildi,Londra Antlaşması Taraflar  Osmanlı İmparatorluğu Balkan Birliği:  Bulgaristan  Sırbistan  Yunanistan  Karadağ Komutanlar  Nazım Paşa,  Zeki Paşa,  Esad Paşa ,  Abdullah Paşa,  Ali Rıza Paşa,  Hasan Tahsin Paşa   Mihail Savov  Ivan Fichev,  Vasil Kut...

Devamı 08 EKİM 1912

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşırken 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Selahattin Adil Paşa Çanakkale savaşı, Birinci Dünya Savaşı içindeki, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. 1. Dünya Sava...

Devamı 18 MART 1915

Kut'ül Ammare Kuşatması

Türklerin Kut-ül Amare zaferi   (7 Aralık 1915 - 29 Nisan 1916), İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Ammare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz...

Devamı 07 ARALIK 1915