Devlet-i Aliyye-i

Zaman Dizini

01 Ocak 1603

Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)

Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)

Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618) Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618), Savaşın nedeni Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaş halinde olmasını ve Anadolu’da çıkan Celali İsyanlarından uğraşmasıyla zayıf düşmesini fırsat bilerek Ferhat Paşa Antlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri almak istemesidir. Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618), Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaş halinde olmasını ve..Devamı

21 Aralık 1603

Sultan I. Ahmed Han Dönemi

Sultan I. Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 21 Aralık 1603 – 22 Kasım 1617 Sultan I. Ahmed Han ,babası III. Mehmed’in Saruhan valiliği sırasında 28 Nisan 1590’da Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Celâlî fetretinden dolayı sancağa çıkamamıştır. Babasının 18 Receb 1012’de (22 Aralık 1603) ölümü üzerine on dört yaşında tahta..Devamı

01 Ocak 1605

Canbolatoğlu İsyanı

Canbolatoğlu İsyanı

Canbolatoğlu İsyanı Canbolatoğlu İsyanı, Canbolatoğlu İsyanı, hükümetin zor durumda bulunuşunu fırsat bilen Canbolatoğlu’nun isyanıdır. Trablusşam Hâkimi Seyfoğlu Emîr Yûsuf üzerine yürüyüp onu mağlûp etti ve şehri kuşatma altına aldı. Seyfoğlu’ndan büyük paralar alarak ve onunla akrabalık kurarak anlaşma yaptıktan sonra Şam askeriyle olan eski düşmanlığı sebebiyle onlarla mücadeleye girişip galip..Devamı

22 Kasım 1617

Sultan I. Mustafa Han Dönemi

Sultan I. Mustafa Han

Sultan I. Mustafa Han Dönemi 1.Hüküm süresi 22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 2.Hüküm süresi 19 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623 Sultan I. Mustafa Han,  (1591-92) yılında babası III. Mehmed’in Saruhan sancak beyi olarak bulunduğu Manisa’da doğdu. Abaza asıllı olan annesinin adı bilinmemektedir. Babasının (1595) tahta cülûs için..Devamı

26 Şubat 1618

Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi Hüküm süresi 26 Şubat 1618 – 18 Mayıs 1622 Sultan Genç Osman Han , (3 Kasım 1604) çarşamba günü İstanbul’da doğdu. Babası I. Ahmed, annesi Mahfîrûz Sultan’dır. I. Ahmed’in dünyaya gelen ilk oğlu olması dolayısıyla kendisine Osmanlı hânedanının kurucusu Osman Gazi’nin adının verildiği, bu münasebetle..Devamı

01 Ocak 1620

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621) Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621), Osmanlı-Lehistan Savaşı (1620-1621)’nın nedeni Lehistan soylularının Boğdan’ın işlerine karışmasıdır. 1514 yılından beri Boğdan Beyliği doğrudan doğruya Osmanlı Devleti’nin bir parçası olmamakla birlikte Osmanlı Devleti’nin himayesi altında sayılıyordu. Boğdan Beyliği Tuna nehri yoluyla Karadeniz’e ulaşan ticaret yolları üzerinde bulunduğu için coğrafi konumu açısından Lehistan için..Devamı

20 Mayıs 1622

Haile-i Osmaniye

Haile-i Osmaniye

Haile-i Osmaniye Haile-i Osmaniye, Haile-i Osmaniye, II. Osman’ın katledildiği olayın da içinde bulunduğu isyandır. Bazı Batılı yazarlar II. Osman’ın Lehistan’ı katedip Baltık’a çıkmak, orada donanma kurmak ve Atlas Okyanusu’na geçip Batı Avrupa’yı çember içine almak gibi muazzam bir planı uygulamayı düşündüğü yolunda bilgiler verirlerse de bunlar doğru olmaktan uzaktır. II...Devamı

01 Ocak 1623

Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639)

Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639)

Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639) Osmanlı-İran Savaşı (1623-1639), Osmanlı Devleti ile İran Devleti arasında, Irak meselesi için çıkan savaşlardan biridir. Sultan IV. Murat , Lehistan seferinden sonra Irak sorununu halletmek üzere sefer düzenlemiştir. Önce Revan Seferi yapılmış, ancak Revan seferinden sonra yeni bir sefere ihtiyaç duyulmuş, bu nedenle Bağdat Seferi de yapılmış..Devamı

10 Eylül 1623

Sultan IV. Murad Han Dönemi

sultan IV.murat

Sultan IV. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 10 Eylül 1623 – 8 Şubat 1640 Sultan IV. Murad Han,  (27 Temmuz 1612) İstanbul’da doğdu. I. Ahmed ile Mâhpeyker (Kösem) Sultan’ın oğludur. Şehzadelik hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. II. Osman olayından sonra Sadrazam Dâvud Paşa’nın tertibiyle kardeşleriyle beraber Üsküdar’a götürülmek üzere..Devamı

01 Ocak 1624

Abaza İsyanı

Abaza İsyanı

Abaza İsyanı Abaza İsyanı, Abaza İsyanı, II. Osman’ın katledilmesi sonucu ortaya çıkan olaydır. Âsi Halep Valisi Canbolatoğlu’nun hazinedarı iken onun yenilgiye uğraması sırasında yakalanmış, ancak yeniçeri ağası Halil Ağa’nın aracılığıyla bağışlanmıştı. Halil Ağa kaptan-ı deryâ olunca ona da derya beyliği verdi. Bir süre sonra, önce Maraş, ardından Erzurum beylerbeyi oldu..Devamı

9 Şubat 1640

Sultan I. İbrahim Han Dönemi

Sultan I.İbrahim Han

Sultan I. İbrahim Han Dönemi Sultan I. İbrahim Han Dönemi, Hüküm süresi 9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648 Sultan I. İbrahim Han, I. Ahmed’in saltanat makamına çıkmış üç oğlunun sonuncusu olup  (4 Kasım 1615) doğdu. Annesi Kösem Mahpeyker Sultan’dır. Tahta geçtiğinde yirmi beş yaşında olan İbrâhim’in şehzadelik yılları Osmanlı..Devamı

01 Ocak 1645

Girit’in Fethi

Girit'in Fethi

Girit’in Fethi Girit’in Fethi, Osmanlı-Venedik savaşlarının beşincisine verilen addır. Savaş Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri (Malta Şövalyeleri, Papalık Devleti ve Fransa) ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Girit adasının fethi 1645 yılında başlayıp 1669 yılına dek sürmüştür. Savaş kapsamında Girit haricinde Ege’de ve Dalmaçya’da da çatışmalar yaşanmıştır. Girit’in büyük kısmı Osmanlılarca savaşın..Devamı

01 Ocak 1647

Varvar Ali Paşa İsyanı

Varvar Ali Paşa İsyanı

Varvar Ali Paşa İsyanı Varvar Ali Paşa İsyanı, önemli isyanlardandır. Onu tarihte öne çıkaran hadise 1647’de tayin edildiği Sivas beylerbeyiliği esnasında çıkardığı büyük isyandır. Ali Paşa,  (Ekim 1647) İstanbul’dan bayram harçlığı adı altında 30.000 kuruş yollaması emrini alınca şehrin ileri gelenlerini topladı, Sivas eyaletinin senelik mahsulünü ve kendi zamanındaki vâridâtı..Devamı

01 Ocak 1648

Atmeydanı Vakası

Atmeydanı Vakası

Atmeydanı Vakası Atmeydanı Vakası, veya Atmeydanı Olayı ya da Sultan Ahmed Camii Vak‘ası olarak da bilinir, 1648 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da bulunan Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleşen bir ayaklanmaydı. Sultan İbrahim, 12 Ağustos 1648’de tahttan indirildi. Birkaç gün sonra öldürüldü. 6 yaşındaki oğlu IV. Mehmet (1648-1687 yılları arasında hüküm sürdü) tahta çıktı. Osmanlı İmparatorluğu’nda..Devamı

8 Ağustos 1648

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi

Sultan IV. Mehmed Han

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi Sultan IV. Mehmed Han Dönemi, Hüküm süresi 8 Ağustos 1648 – 8 Kasım 1687 Sultan IV. Mehmet Han , (2 Ocak 1642) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrâhim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı “Avcı” lakabıyla anılır. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi...Devamı

04 Mart 1656

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye), Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) önemli isyanlardan biridir. XVII. yüzyılın başlarında yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. XVII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti idarî yönden oldukça karışık bir döneme girmiştir. Bu durum özellikle IV. Murad devrinden sonra daha da artmış, çocuk yaşta tahta geçen Sultan..Devamı

01 Ocak 1663

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664) Osmanlı-Avusturya Savaşı (1663-1664), Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Avusturya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri sonucu çıktı. Savaş, 1664 yılında yapılan Vasvar Antlaşmasıyla son bulmuştur. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Avusturyalıların Viyana çevresindeki en önemli kalelerinden biri olan Uyvar’ı hedef tuttu. Uyvar seferi olarak adlandırılan..Devamı

01 Ocak 1672

Osmanlı-Lehistan Savaşı 1672-1676

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1672-1676)

Osmanlı-Lehistan Savaşı 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı 1672-1676, 17. yüzyılın ortalarında Ukrayna diye bir devlet mevcut değildi. Dinyeper nehri Ukraynalıları ikiye bölmüştü. Dinyeper nehrinin sağ kıyısı (batı kıyısı) Lehistan’ın elindeydi. Sol kıyısı ise Rusların elindeydi. Sağ kıyı Ukraynalılarının Atamanı olan Petro Doroşenko Osmanlı padişahı IV. Mehmet ile bir anlaşma yaparak Osmanlı himayesini..Devamı

01 Ocak 1676

Osmanlı-Rus Savaşı (1676-1681)

Osmanlı-Rus Savaşı (1676-1681)

Osmanlı-Rus Savaşı (1676-1681) Osmanlı-Rus Savaşı (1676-1681), Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında yapılan ilk büyük savaştır. Savaş sonucunda henüz güçlenemeyen Rus Çarlığı yenilgi aldı ve 31 Ocak 1681 tarihinde Bahçesaray Antlaşması imzalandı. Osmanlı-Rus Savaşı (1676-1681) veya Moskof Seferi, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında yapılan ilk büyük savaştır. Bu savaş sırasında Merzifonlu..Devamı

14 Temmuz 1683

II. Viyana Kuşatması

II. Viyana Kuşatması

II. Viyana Kuşatması II. Viyana Kuşatması veya Viyana Bozgunu, 1683 yılında IV. Mehmet devrinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana’yı kuşatması ile gerçekleşen bir duraklama dönemi savaşıdır. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan savaşların en uzun süreni bu kuşatma ile başladı. Osmanlı ordusu 14 Temmuz’da Viyana’yı kuşattı. Artakalan 11.000 askerin, 5.000 sivil..Devamı