Seddülbahir Kalesi

Seddülbahir Kalesi 1659 yılında Osmanlı İmparatorluğu Sultan IV. Mehmed döneminde yapılan Seddülbahir Kalesi, stratejik konumu dolayısıyla Çanakkale Deniz Savaşları sırasında, 3 Kasım 1914, 19 Şubat ve 25 Şubat 1915’te ağır şekilde bombalanmıştır. Ancak düşman kuvvetlerinin bu noktaya yapmak istedikleri çıkarma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çanakkale Savaşlarının ilk şehitlerinin verildiği tarihi Seddülbahir Kalesi, 14 Kasım 1980 tarihinde kültür…

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde şehre hâkim bir tepenin üstünde mâlikâne olarak kurulmuş bir külliye durumundadır. Harem dairesinin cümle kapısı üstündeki kitâbesine göre 1199 (1785) yılında İshak Paşa tarafından inşa ettirilen saray IV. Mehmed dönemine denk gelmektedir. İshak Paşa, bu bölgeye XVIII. yüzyılda hâkim olan Çıldır hânedanından Hasan Paşa’nın oğlu olup vezirlik rütbesiyle…

Sinan Ağa Çeşmesi

Sinan Ağa Çeşmesi Bu çeşme dörtgen plan esasına göre yapılmış, “üç yüzlü” meydan çeşmesidir. Cami yönündeki yüzü sağırdır. Kesme taş malzemeden inşa edilmiş, üç cepheli, hazneli, piramidal taş çatılı bir meydan çeşmesidir. Dr. Rıfat Osman’a göre Yeniimaret’teki çeşmelerin tamamında ve külliye suyunda olduğu gibi, bu çeşmenin suyu da, Aynalı Tabya bağlarındaki kaynaktan gelir. Edirneli tarihçi…

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi Edirne’de inşa edilmiş çeşmelerin en büyüğü olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, kuzey-güney doğrultusundaki meyilli bir cadde üzerinde doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. Osmanlı Dönemi’nin en önemli merkezlerinden birisi olan Edirne şehrinin en büyük çeşmesi olma özelliğine sahip olan tarihi çeşme, kitabesinden de anlaşılacağı üzere H.1077/ M.1667 senesinde Merzifonlu Kara Mustafa…

Ankaravî Mehmed Emin Efendi Medresesi

Ankaravî Mehmed Emin Efendi Medresesi 1028’de (1619) Ankara’da doğdu. Doğum yerine nisbetle Ankaravî veya Engûrî diye anılır. Babası Ankara’da ticaretle uğraşan Hüseyin Efendi’dir. Ankara müftüsü Kırşehirli Mehmed Efendi’nin hizmetinde bulunarak ondan ilim tahsil etti. Ardından Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi’ye mülâzım oldu. Bir süre küçük dereceli medreselerde görev yaptıktan sonra 1060 Şevvalinde (Ekim 1650) ibtidâ-i hâric…

Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı Yıldız Sarayı, Yıldız tepesinde eğimli bir arazi üzerine yayılmış köşk ve kasırlardan meydana gelen saray alanındaki ilk yapı bir kasır olup III. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan için yapılmış, III. Selim’in babası III. Mustafa adına da rokoko tarzında bir çeşme inşa edilmiştir. Daha sonra II. Mahmud, 1834-1835 yıllarında burada bir köşk inşa ettirmiş,…

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı Dolmabahçe Sarayı, üzerine kurulduğu kesim İstanbul’un fethinden önce küçük bir koydu ve çevresi Vallicula Regii Horti (kraliyet bahçesinin küçük vadisi) adıyla anılıyordu. Fâtih Sultan Mehmed’in şehri ele geçirmek için giriştiği, başarısındaki en önemli etkenlerden biri olan gemilerin Haliç’e indirilmesi eyleminin bu koydan başlatıldığı ileri sürülmektedir. Nitekim İstanbul’un alınmasından sonra da koy önemini sürdürmüş, donanmanın…

Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede Müneccimbaşı Ahmed Dede, 1041’de (1631) Selânik’te doğdu. Ailesi aslen Konya Ereğli’dendir. Çulhacı olan babası Lutfullah Efendi bölgede meydana gelen asayişsizlik yüzünden Selânik’e göç etmiştir. Ahmed küçük yaşta babasının mesleğini öğrendi, ancak zamanla ilme olan meyli sebebiyle baba mesleğini bıraktı ve Selânik Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed Efendi’ye intisap etti. Burada bir taraftan öğrenim görüp…

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1044 (1634-35) yılında Merzifon’un Marınca (bugünkü Karamustafapaşa) köyünde doğdu. Babası Oruç Bey adında bir timarlı sipahidir. Babasının IV. Murad’ın Bağdat kuşatması sırasında şehid düşmesi üzerine dört yaşında yetim kalınca o sırada Amasya sancak beyi bulunan ve babasının dostlarından olan Köprülü Mehmed Bey’in (Paşa) himayesinde onun oğullarıyla birlikte iyi bir medrese tahsili…

Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan Hatice Turhan Sultan, Rus asıllı olup 1627’de doğduğu ve on iki yaşında Kırım Tatarları’na esir düşerek Kör Süleyman Paşa tarafından Kösem Sultan’a hediye edildiği söylenir. Hatice Turhan ismini kendisine Kösem Sultan’ın verdiği ileri sürülmüşse de Osmanlı tarihçisi Uşşâkīzâde İbrâhim duyumlarına dayanarak Turhan (Tarhan) ismini önce, Hatice ismini sonra aldığını yazmıştır. Kaynaklarda adı…